DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เปิดประตูสู่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การท่องเที่ยวที่ไม่ใช่แค่เปลือก แต่คือการสัมผัสประสบการณ์ด้วยการลงมือทำจากการคาดการณ์ของโลกอนาคตที่รูปแบบวิถีชีวิตและความต้องการของผู้คนกำลังเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจสินค้าและบริการแบบอุตสาหกรรมกำลังลดความสำคัญลงและนำมาสู่การจับจ่ายใช้สอยที่เป็นแบบทำมือ เฉพาะเจาะจงกับบุคคลแต่ละคน หรือมีความ ‘คราฟท์ (craft)’ มากขึ้น


เช่นเดียวกันกับทางเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจ คนในยุคก่อนหน้าอาจมีความสุขกับการได้เดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวที่หรูหรา สงบเงียบ หรือมีกิจกรรมสนุกๆ ให้ได้เล่น แต่คนในยุคถัดไปอาจกำลังต้องการการท่องเที่ยวที่ทำให้ได้ ‘เรียนรู้’ มากขึ้นกว่าการเข้าไปในพื้นที่แล้วถ่ายภาพสวยๆ


การออกแบบประสบการณ์การพักผ่อน

นิยามของการพักผ่อนกำลังเปลี่ยนไป ไม่ใช่การพักที่ 'นอนนิ่ง' หรือ 'สนุกสุดเหวี่ยง' แต่คือการ 'เรียนรู้' กระแสการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจท่องเที่ยวในปัจจุบันเริ่มจากการเกิดขึ้นของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่หลีกหนีการใช้ชีวิตพักผ่อนแบบกระแสหลัก แทนที่จะใช้เวลาไปกับแหล่งช้อปปิ้งหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คนบางส่วนกลับเลือกที่จะมีจุดหมายปลายทางคือพื้นที่ทางธรรมชาติ หมู่บ้านชุมชนพื้นเมืองเล็กๆ ที่หาชมยาก แหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชหรือสัตว์ และสถานที่ทางธรรมชาติอื่นๆ ที่น้อยคนจะมีโอกาสได้สัมผัส


จาก ecotourism ปัจจุบันเริ่มก่อเกิดการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ชื่อว่า ‘agrotourism’ หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งพาผู้คนมาพักอยู่ใน ‘ฟาร์มสเตย์ (farm stay)’ และมีกิจกรรมต่างๆ ให้ได้ทำไปพร้อมๆ กับเจ้าของบ้าน เช่น การทำสวน การเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ และการเลี้ยงสัตว์ อย่างภาพในโพสต์นี้เป็นฟาร์มเสตย์ที่ชื่อว่า Etosoto ในโปรตุเกส (https://etosoto.com/ ) เรียกตัวเองว่าเป็น eco-hotel ที่เพาะปลูกพืชแบบออร์แกนิกและมีกลไกสำคัญคือการทำงานร่วมกับนักออกแบบ นักออกแบบมีหน้าที่เข้ามาช่วยศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางความเป็นไปได้ใหม่ในการปรับปรุงการใช้สอยให้สะท้อนรากเดิมของพื้นที่ที่มีอยู่เดิม ในขณะเดียวกันก็แนะนำวิธีการพัฒนาให้สอดรับกับค่านิยมของคนสมัยใหม่ สิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการออกแบบกิจกรรมและการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจงกับพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทางกายภาพและชุมชนสังคมที่รายรอบ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.