top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

Air-One รองรับการใช้งานรถบิน

Hub รองรับการใช้งานรถบินได้แบบส่วนตัว แห่งแรกสร้างขึ้นแล้วที่ Coventry, UK


ความร่วมมือระหว่าง Supernal และ Urban-Air Port ทำให้เกิด Air-One ซึ่งเป็นต้นแบบโครงสร้างรองรับการใช้งานรถบินได้ทั้งชนิดที่มีคนขับและชนิดขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งกำลังจะกลายเป็นวิธีการเดินทางรูปแบบต่อไปในอนาคตAir-One แห่งแรกถูกสร้างขึ้นและเปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าชมได้แล้วที่ Coventry สหราชอาณาจักร และกำลังจะขยายพื้นที่การนำไปสร้างจริงอีกหลายเมืองในปีนี้ เพื่อทำให้ระบบการขนส่งแบบ Advanced Air Mobility (AAM) เป็นที่แพร่หลายต่อไป


การก่อสร้าง Air-One ใช้เวลาเพียง 11 สัปดาห์ ภายในพื้นที่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วยโซนรองรับผู้โดยสาร คาเฟ่ ร้านขายสินค้า ศูนย์รับ-ส่งสินค้า ลานจอดสำหรับรถบินทั้งแบบที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและแบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจน ระบบการตรวจสอบความปลอดภัย และศูนย์ควบคุมบัญชาการ โดยทั้งหมดนี้เชื่อมต่อกับบริเวณส่วนกลางซึ่งเป็นพื้นที่เปิดรูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 เมตร รองรับการจอดเทียบท่ารถบิน


การสร้าง Hub ลักษณะนี้ขึ้นมาในช่วงเวลานี้เป็นการยืนยันว่าอุตสาหกรรมการขนส่งด้วยรถบินมีความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งเดิมที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ชุมชน “ความจริงของการขนส่งคือเราไม่จำเป็นต้องมีแค่วิธีการเดียว ในปัจจุบันและในอนาคตจะสามารถแก้ปัญหารถติดได้”SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page