top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

'Barjeel' อากาศเย็นโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

กลไกการสร้างความเย็นโดยธรรมชาติของชาวอาหรับในช่วงงานสัปดาห์การออกแบบของดูไบ (Dubai Design Week) ตอนนี้ หลายประเทศต่างประชันฝีมือกันด้วยงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์ของชาติ หนึ่งในนั้นคือการนำเสนอภูมิปัญญาของชาวอาหรับที่เรียกว่า ‘บาร์ซีล (Barjeel)’ ซึ่งในอดีตถูกในการสร้างความเย็นให้แก่อาคารบ้านเรือนมาหลายร้อยปี


การออกแบบกลไกธรรมชาติในการควบคุมอุณหภูมิ

หากต้องการสืบค้นว่ามีภูมิปัญญาใดบ้างในโลกที่ช่วยลดอุณหภูมิของอากาศได้ คงหนีไม่พ้นที่จะต้องทำความรู้จักกับวิถีชีวิตของคนในประเทศที่อยู่อาศัยร่วมกับความร้อน ชาวอาหรับส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ร้อนและแห้งแล้ง และมีกลไกการควบคุมอุณหภูมิที่น่าสนใจโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่กลับแข็งแรงคงทน เพราะสิ่งประดิษฐ์นี้ไม่มีส่วนใดที่ต้องหมุนหรือขยับเขยื้อนเลย สิ่งนี้คือบาร์ซีล ซึ่งเป็นโครงสร้างที่พบเห็นได้บนหลังคาบ้านเรือนในแถบนี้


บาร์ซีลเป็นโครงสร้างความสูงประมาณ 5-6 เมตร ภายในแบ่งออกเป็น 2 ช่องเพื่อให้ลมร้อนภายในบ้านสามารถหมุนเวียนออกไปด้านนอก และเปิดรับลมเย็นให้ไหลผ่านเข้ามาภายใน ในอดีตบาร์ซีลสร้างขึ้นจากก้านและใบปาล์ม หรือวัสดุที่มีความแข็งแรงกว่าอย่างดินโคลนและอิฐ และจะอยู่คงทนยาวนานได้ไปพร้อมๆ กับบ้าน ในงานสัปดาห์การออกแบบของดูไบในปีนี้ MAS ( https://www.mas-arch.com ) นำภูมิปัญญานี้มาผลิตขึ้นใหม่ด้วยวัสดุที่ทำจากแผ่นกระดาษลูกฟูกซ้อนกันสูง 6 เมตร (ภาพในโพสต์) ให้คนที่มาเที่ยวชมงานได้พักคลายร้อนและเรียนรู้กลไกการทำงานของบาร์ซีลได้ไปพร้อมๆ กัน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กระตุ้นไอเดียให้คนเลือกใช้วิธีจัดการกับอุณหภูมิในอาคารสมัยใหม่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยภูมิปัญญาของชาวอาหรับเอง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

bottom of page