DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ผลิตรองเท้าจากเลือด

สิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานฆ่าสัตว์อย่างเลือดมักถูกปล่อยให้กลายเป็นสิ่งปฏิกูล แต่ไม่ใช่สำหรับรองเท้าเชิงทดลองคู่นี้นักออกแบบชื่อ Shahar Livne จับมือกับผู้ผลิตรองเท้า Nat-2 พัฒนาวัสดุทดแทนหนังแท้ด้วยการใช้เลือด กระดูก และไขมันเหลือทิ้งจากโรงงานฆ่าสัตว์ โดยมีผลิตภัณฑ์เชิงทดลองชนิดแรกคือรองเท้าแบบลำลองที่ยังคงมีร่องรอยของเลือดและเนื้ออยู่บนผิวสัมผัส


รองเท้านี้มีชื่อว่า 'Blood Sneakers' เป็นผลมาจากการวิจัยที่ไม่เพียงแต่นำสิ่งเหลือทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์มาทดลองผลิตเป็นหนังเท่านั้น แต่ยังนำมาเข้าสู่กระบวนการให้สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D printer) และนำมายืดเป็นเส้นใยสำหรับการถักทอได้ด้วย


การออกแบบบนความขยะแขยง

การพัฒนาเครื่องหนังและสิ่งทอจากโรงงานฆ่าสัตว์ครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะใช้วัสดุที่ 'น่าขยะแขยง' นำมาผลิตเครื่องใช้และเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นสิ่งของที่ 'น่าสัมผัส' กระตุ้นให้เกิดความตระหนักใน 'ความไม่รู้' ของผู้บริโภคที่ถูกตัดขาดออกจากกระบวนการผลิตอาหารของตนเอง จนทำให้ 'รัก' อาหารที่อยู่บนจาน แต่กลับไม่รู้จักและรังเกียจวัตถุดิบของอาหาร


การพัฒนารองเท้าคู่นี้นอกจากจะทำให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวัสดุที่ถูกนำมาใช้ แต่หากสามารถนำมาผลิตเข้าสู่ตลาดได้จริงจะส่งผลให้สามารถลดการทำร้ายสัตว์เพื่อการผลิตหนังแท้ได้จำนวนมาก นอกจากนี้ยังทำให้การใช้ประโยชน์จากสัตว์ในโรงงานผลิตอาหารสามารถสร้างคุณค่ามากขึ้นโดยไร้ของเหลือทิ้งอย่างแท้จริง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.