top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ที่มาของสีแดงบนไวรัส Covid-19

สีสันต่างๆ ของไวรัสไม่ได้มาโดยบังเอิญในช่วงแรกๆ ที่คนยังไม่ตระหนักเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 ทีมงานนักออกแบบภาพวาดที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) ก็ทำงานกันขะมักเขม้น เพื่อออกแบบภาพลักษณ์ของไวรัสชนิดนี้ และช่วยกันระดมความคิดว่า Covid-19 ที่แท้จริงควรออกมาเป็นอย่างไร


ารออกแบบความตระหนักในอันตราย

ก่อนที่ภาพนี้จะกลายเป็นหน้าตาของไวรัส Covid-19 ที่ถูกใช้ไปทั่วโลก ทีมนักออกแบบภาพวาด (illustrator) ชวนกันศึกษาโครงสร้างของโปรตีนจากชุดข้อมูลที่มีในระบบ เพื่อจำลองภาพเสมือนจริงของโมเลกุลต่างๆ บนตัวไวรัส รวมทั้งสารพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้งานวิจัยจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างภาพสามมิติ แต่สิ่งที่ขาดไปคือสีสันบนตัวไวรัส


ภาพไวรัสที่ชัดเจนที่สุดได้มาจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนซึ่งเป็นภาพที่ไม่มีสี ทีมงานของ CDC จึงตัดสินใจใส่สีลงไปเพื่อเพิ่มความรู้สึก ‘อันตราย’ และ ‘ซีเรียส’ โดยเลือกใช้สีแดงสดบนจุดยุทธศาสตร์สำคัญของ Covid-19 นั่นคือบริเวณหนามของไวรัส (โปรตีน S) เพื่อให้ภาพของไวรัสสามารถสื่อสารถึงความอันตรายมากขึ้น ทีมงานยังลดสีพื้นผิวของไวรัสให้เป็นสีเทาเพื่อผลักให้สีแดงของหนามนั้นเด่นชัดขึ้น ทำนองเดียวกันกับโปรตีนอีก 2 ชนิด (โปรตีน E และ M) ซึ่งถูกเลือกใช้สีเหลืองและสีส้มเพื่อให้ไม่แย่งความเด่นของหนามสีแดงไป ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ภาพเดียวกันนี้เป็นข้อมูลเพื่อแยกแยะโปรตีนทั้งสองชนิดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ


นี่คืองานของนักออกแบบกราฟฟิกซึ่งคนจำนวนมากอาจเคยมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมในระดับใหญ่ๆ แต่ในครั้งนี้คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าด้วยฝีมือของนักออกแบบกราฟฟิกนั่นเองที่กำลังช่วยดูแลสุขภาพของคนทุกคนบนโลกนี้อยู่


อ่านบทสัมภาษณ์จาก CNN https://edition.cnn.com/2020/04/17/us/coronavirus-cdc-design-trnd/index.html


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

bottom of page