DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ย้ายพิพิธภัณฑ์มาอยู่ในมือ

แหล่งเรียนรู้ถูกย้ายจากการเป็นสถานที่ที่จับต้องได้มาอยู่ในมือด้วยการใช้สื่อที่ทุกคนเข้าถึงได้จากทุกที่ในยุคถัดไปที่ผู้คนเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้จากการเข้าชมสถานที่ที่จับต้องได้ทางกายภาพมาสู่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้สำคัญของคนในเมืองก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ทำหน้าที่ในการบอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญในยุคที่เปลี่ยนไปด้วย


การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ครั้งนี้จัดทำโดยหน่วยงานด้านการออกแบบ C&G Partners ในผลงานที่ชื่อว่า 'People Not Property' โดยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านแรงงานทาสและการกดขี่มนุษย์ในทวีปอเมริกาเหนือ โดยใช้มุมมองของทาสชาวแอฟริกันอเมริกันในช่วงศตวรรษที่ 18


การรออกแบบให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น

การออกแบบในครั้งนี้มีใจกลางอยู่ที่การสื่อสารเรื่องราวโดยให้ผู้เข้าชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ (interactive documentary) โดยให้ผู้คนเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างประสบการณ์ของตัวเอง สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ People Not Property คือการใช้ 'คน' เป็นตัวประสานเรื่องราวต่างๆ และบอกเล่าเรื่องราวในระดับหน่วยย่อยที่สุดคือระดับบุคคล


การเลือกใช้โทนสี 'มืด' ในสื่อช่วยหนุนให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่หม่นหมองของเหตุการณ์ในอดีต และยังช่วยให้การรับชมสื่อวิดีโอมีความน่าสนใจมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ออกแบบก็มีความระมัดระวังที่จะไม่ยัดเยียด 'ความดราม่า' ให้ผู้ชมมากเกินไป อย่างเช่นการตัดทอนเสียงเพลงที่ปลุกเร้าอารมณ์ออกจากวิดีโอ และการบอกเล่าข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ถือเป็นความพยายามที่จะให้สื่อทางประวัติศาสตร์มีความ 'เป็นกลาง' ให้ได้มากที่สุด


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.