DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

อาคารสีเขียว ใหญ่สุดในยุโรป

ดูดซับมลพิษของเมืองและปล่อยอากาศบริสุทธิ์ ดูแลทั้งกายและใจอาคาร Citicape House ในลอนดอน สหราชอาณาจักร ถูกออกแบบให้มีชั้นดาดฟ้าและผนังที่ประกอบด้วยต้นไม้ท้องถิ่นนานาพรรณ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของอากาศในพื้นที่ เป็นอาคารที่มีพื้นผิวสีเขียวที่มีชีวิตขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่เมืองที่มีการจราจรคับคั่ง


การออกแบบคุณภาพอากาศเฉพาะจุด

การสร้างอาคารแห่งนี้เป็นผลงานของ Sheppard Robson ( https://www.sheppardrobson.com ) โดยตั้งใจให้สามารถช่วยดูและสภาพอากาศในพื้นที่ที่มีมลพิษสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับต้นพืชได้กว่า 400,000 ต้น และคาดการณ์ไว้ว่าจะสามารถดูดซับคาร์บอนได้ปีละอย่างน้อย 8 ตัน พร้อมทั้งปลดปล่อยออกซิเจนให้กับคนในเมืองได้อีกปีละ 6 ตัน


อาคารแห่งนี้ถูกออกแบบให้มาแทนที่อาคารเดิมที่หัวมุมถนน Holborn Viaduct ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่ Farringdon และ Moorgate ในเมืองลอนดอน การสร้างพื้นผิวของอาคารให้เต็มไปด้วยต้นไม้ที่มีชีวิตลักษณะนี้นอกจากจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังช่วยจัดการกับปัญหาฝุ่นและและช่วยดูดซับเสียงรบกวน รวมทั้งช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารได้อย่างเห็นผล และการได้มองออกไปแล้วเห็นพื้นที่สีเขียวอยู่รอบตัวก็ยังช่วยให้ผู้ที่สัญจรไปมาและคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาคารได้พักสายตาและฟื้นฟูความรู้สึกจากความเครียดในการทำงาน ข้อดีมากขนาดนี้แม้ต้องแลกมาด้วยการลงทุนทางโครงสร้างอาคารเพิ่มเติม ก็คุ้มค่าแล้วกับสิ่งที่จะได้คืนมาทั้งกับผู้คนและสิ่งแวดล้อม


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.