DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ตรวจสอบขยะในเสี้ยววินาที

เลิกสับสนกับขยะว่าอันไหน ‘รีไซเคิลได้’ ด้วยแนวคิดอุปกรณ์ช่วยตรวจสอบที่พกพาได้เชื่อว่าหลายคนคงอยากมีส่วนร่วมกับการทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นด้วยการช่วยลดการสร้างขยะและประหยัดทรัพยากรของโลก แต่เมื่อต้องทิ้งขยะลงถังที่จัดแบ่งเป็นประเภทต่างๆ มักเกิดความสับสนว่าจะต้องทิ้งขยะที่มีในมือลงถังใบไหน ความสับสนนี้อาจกำจัดทิ้งไปได้ด้วยการมีผู้ช่วยที่ติดตามเราไปได้ทุกที่


การกำจัดขยะโดยทั่วไปแต่ละประเทศหรือแต่ละพื้นที่อาจมีเกณฑ์ในการคัดแยกขยะที่แตกต่างกัน บางที่มีการแยกขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อ บ้างก็จัดเก็บขยะที่มีคมแยกออกต่างหาก แต่วิธีการในการแยกประเภทขยะแบบที่หยาบที่สุดและมุ่งเพื่อการหมุนเวียนการใช้ประโยชน์วัสดุคือการแยกขยะออกเป็น ‘รีไซเคิลได้’ กับ ‘รีไซเคิลไม่ได้’


การออกแบบผู้ช่วยที่ทำงานเป็นธรรมชาติ

แนวคิดนี้ถูกยกขึ้นมาสู่การออกแบบโดย Cohda สหราชอาณาจักร (https://www.cohda.com/ ) โดยพบว่าปัญหาของการแยกขยะในปัจจุบันคือคนทั่วไปไม่รู้ว่าขยะชิ้นไหนรีไซเคิลได้และขยะชิ้นไหนรีไซเคิลไม่ได้ ผลคือเรามักพบขยะสดหรือของเสียที่ควรจะถูกนำไปทำปุ๋ยยังอยู่ในสายพานของการรีไซเคิล ซึ่งทำให้เสียเวลาและทรัพยากรในการขนส่งและแยกขยะอีกครั้งโดยไม่จำเป็น ในขณะเดียวกันก็พบขยะพลาสติกซึ่งควรจะนำไปรีไซเคิลได้แต่กลับทับถมกันอยู่ในพื้นดินที่ถูกจัดไว้สำหรับฝังกลบขยะที่ย่อยสลายได้


อุปกรณ์ที่ Cohda พัฒนาขึ้นนี้มีชื่อเรียกย่ออย่างตรงตัวว่า R.I.D. หรือ Recycling Identifying Device ซึ่งใช้เทคโนโลยี NIR spectroscopy ในการระบุชนิดของวัสดุ มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาได้ และวิธีการใช้งานนั้นก็ง่ายดายและเป็นธรรมชาติ โดยสามารถนำไปแตะไว้กับขยะที่ต้องการตรวจสอบ แสงไฟบนตัวอุปกรณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหากพบว่าสิ่งที่สัมผัสเป็นขยะที่รีไซเคิลได้ และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหากรีไซเคิลไม่ได้ เพียงเท่านี้ก็สามารถแยกขยะและทิ้งลงถังที่ถูกต้องได้อย่างสบายใจ สิ่งที่เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของอุปกรณ์ชิ้นนี้คือการทำงานช่วยเหลือระบุขยะซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่มาจากส่วนกลางของภาครัฐ โดยจะคอยอัพเดทเกี่ยวกับวัสดุใหม่ๆ และกฎระเบียบในการแยกขยะที่เปลี่ยนไปได้เป็นระยะๆ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.