top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

โรมเตรียมสร้างพื้นให้โคลอสเซียม เลียนแบบเทคโนโลยีที่เคยมีครั้งโบราณ

เบื้องใต้ลานประลองการต่อสู้อันโอ่อ่าของโคลอสเซียม (Colosseum) คือทางเดินที่สลับซับซ้อน กลไกการชักรอก และประตูกลจำนวนมากที่ถูกเปิดเปลือยโล่งมาหลายร้อยปี จนบัดนี้ถึงเวลาที่รัฐบาลอิตาลีมีกำหนดจะสร้างพื้นของโคลอสเซียมขึ้นใหม่อีกครั้ง ภายใต้รูปแบบการใช้งานที่เคยมีครั้งโบราณ


การออกแบบการเลียนแบบภูมิปัญญา

โคลอสเซียมเป็นอาคารพื้นที่การแสดงกลางแจ้ง (amphitheater) ขนาดใหญ่ที่เคยมีเป็นแห่งแรกของโลก ถูกสร้างขึ้นที่ใจกลางกรุงโรมของอิตาลีตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 70-80 แต่ในปัจจุบันเมื่อไปเยี่ยมชม นักท่องเที่ยวกลับได้พบการเปลือยเปิดของพื้นลานแสดงที่แทบจะจินตนาการไม่ออกว่าการใช้งานโคลอสเซียมในอดีตนั้นแท้จริงเป็นอย่างไร


ข่าวจากวารสาร Smithsonian ( https://www.smithsonianmag.com/ ) ระบุว่ารัฐบาลกลางของอิตาลีกำลังประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อบูรณะและสร้างพื้นของโคลอสเซียมขึ้นใหม่อีกครั้งโดยเลียนแบบการใช้งานแบบโบราณ ความน่าตื่นเต้นในการบูรณะครั้งนี้คือการเรียกคืนฟังก์ชั่นที่เคยมีในอดีตให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นกลไกและระบบทางเดินเขาวงกตข้างใต้ที่แบ่งแยก ‘นักสู้’ ออกจาก ‘สัตว์นักล่า’ ก่อนจะนำทางให้แต่ละฝ่ายมาพบกับช่องเปิดเหนือหัวที่ทำด้วยไม้และคลุมอีกชั้นด้วยทราย กลไกเหล่านี้ทำหน้าที่สร้างความรู้สึกประหลาดใจและทำให้เป็นเสมือนว่าเหล่านักสู้และสัตว์นักล่านั้น ‘ผุดขึ้นมาจากผืนดิน’ การบูรณะครั้งนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโคลอสเซียม และทางรัฐบาลอิตาลีก็ตั้งใจจะให้แล้วเสร็จภายในปี 2023


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Kommentare


bottom of page