DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ภาพลวงตาแห่งปี 2019

ภาพจริงคือความลวง สิ่งลวงคือความจริง


การประกวดออกแบบ ‘ภาพลวงตา’ ระดับโลกในปีนี้ประกาศผลรางวัลผู้ชนะด้วยภาพลวงตาที่ทำให้สับสนว่ากำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด เข้าไปดูภาพเคลื่อนไหวได้จากลิงก์ท้ายโพสต์นี้


การออกแบบการลวงผ่านการรับรู้

แม้ในบ้านเมืองปัจจุบันอาจเต็มไปด้วยการหลอกลวง ซึ่งแนบเนียนบ้าง ไม่แนบเนียนบ้าง แต่ก็ยังดันทุรังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้คนส่วนใหญ่ ด้วยเชื่อว่า ‘ภาพ’ และ ‘สื่อ’ ที่สร้างออกมานั้นจะกล่อมเกลาและปิดบังซ่อนเร้นการรับรู้ที่แท้จริงของคนจำนวนมากได้ แม้การรับรู้ความเท็จอาจสร้างความสบายใจให้แก่ผู้รับรู้ในเบื้องต้น แต่ผลของความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังก็จะย้อนกลับมาทำร้ายเพราะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้


การประกวดออกแบบภาพลวงตาถูกจัดขึ้นโดยกลุ่ม ‘Best Illusion of The Year’ ติดต่อกันตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ( http://illusionoftheyear.com ) โดยแต่ละปีจะมีการคัดเลือกภาพลวงตาที่หลอกการรับรู้ของมนุษย์ได้ดีที่สุด ผ่านการคัดกรองจากผู้คนทั่วโลกและคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ โดยในปีนี้ภาพที่ถูกคัดเลือกคือภาพเคลื่อนไหวที่ชื่อว่า ‘Dual Axis Illusion’ ( https://youtu.be/HC0GGkNZPgs ) ประดิษฐ์โดย Frank Force ซึ่งเมื่อขยับแล้วจะทำให้สับสนว่าภาพนี้กำลังหมุนไปในทิศทางใดกันแน่ สะท้อนพื้นฐานของการหลอกลวงซึ่งมักทำให้เราเชื่อในสิ่งหนึ่ง ขณะที่ในความเป็นจริงอาจเป็นอีกแบบหนึ่ง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.