DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เครื่องบินพลังงานไฟฟ้า

เครื่องบินรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ไฟฟ้าผู้ให้บริการเดินทางด้วยเครื่องบิน Harbour Air ร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบิน MagniX ผลิตเครื่องบินรุ่นใหม่ที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิงจากการเผาไหม้ เพื่อให้การเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


การออกแบบ การเดินทางเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์

การพัฒนาเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินอาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องอาศัยการทำงานด้วยแรงขับเคลื่อนที่สมรรถนะสูงและรักษาระดับพลังงานให้คงที่ได้ในระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง พลังงานของเครื่องบินในปัจจุบันจึงมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซึ่งทำให้การเดินทางด้วยเครื่องบินส่งผลต่อภาวะโลกร้อนมากกว่าการเดินทางด้วยวิธีอื่นในสัดส่วนระยะทางที่เท่ากัน โดยหากเทียบกับรถยนต์ ซึ่งหากเดินทางแบบส่วนตัวจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 171 กรัมต่อการเดินทางหนึ่งกิโลเมตร (ปริมาณนี้มากจนสร้างมลภาวะให้โลกมากพออยู่แล้ว) แต่สำหรับเครื่องบินจะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 254 กรัมต่อการเดินทางหนึ่งกิโลเมตร และตัวเลขนี้คิดจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยโดยเฉลี่ยต่อจำนวนผู้โดยสาร 1 คนเท่านั้น หากนับการเดินทางต่อเที่ยวของผู้โดยสารทั้งลำก็ถือเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงทีเดียว


เครื่องบิน ePlane ของ Harbour Air และ MagniX ( https://www.magnix.aero ) ครั้งนี้ถือเป็นเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าลำแรกของโลก โดยการทดลองบินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถทำให้หลายคนสบายใจ เพราะ ePlane สามารถบินได้อย่างปลอดภัยข้ามแม่น้ำเฟรเซอร์ (Fraser) ในแคนาดา จุดประกายการเปลี่ยนผ่านของการผลิตเครื่องบินเข้าสู่ยุคการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโดยสมบูรณ์ แม้ครั้งนี้จะเป็นทดลองในเครื่องบินขนาดเล็กที่ขนส่งผู้โดยสารได้เพียง 6 คน แต่ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการขับเคลื่อนเครื่องบินด้วยไฟฟ้านั้นเป็นไปได้ และเป็นตัวอย่างที่จะถูกใช้ในการศึกษาการพัฒนาเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าต่อไป


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.