DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

คู่มือออกแบบตกแต่งร้านค้า

วันนี้เราขอแนะนำคู่มือที่จะบอกเล่าวิธีการจัดร้านค้าให้เข้าไปนั่งอยู่ในใจของผู้บริโภคในยุคนี้และยุคถัดไป'หน้าร้าน' เป็นสิ่งแรกที่ผู้คนจะได้รู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ในหลายครั้งในฐานะผู้ขายเราอาจทำการตลาดออนไลน์เป็นหลัก แต่เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจมาถึงที่หน้าร้านแล้ว วิธีการรับมือและการทำให้เกิดความประทับใจจะทำได้อย่างไร


การจัดร้านให้สอดคล้องกับวิธีคิดของคนในยุคที่เปลี่ยนแปลงไปจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้กิจการประสบความสำเร็จ และการออกแบบประสบการณ์ของผู้บริโภค (user experience design) ก็เข้ามามีบทบาท ไม่ใช่เพียงแต่ในพื้นที่ออนไลน์เท่านั้น แต่รวมถึงพื้นที่ที่ผู้คนจะมาพบเจอกับแบรนด์แบบ 'ตัวเป็นๆ' ด้วย


การออกแบบสำหรับหน้าร้านในศตวรรษนี้และในอนาคต

บริษัทด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้บริโภค FutureBrand UXUS ศึกษาประสบการณ์ของผู้บริโภคและปรากฎการณ์ต่างๆ แล้วจึงได้ออกมาเป็นรายงานความเป็นไปได้ที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะมีต่อร้านค้าในอนาคต


รายงานฉบับนี้มีชื่อว่า 'Retail & Everyday Wonder: The Future Needs Magic.' ซึ่งจะทำให้เห็นว่าในปัจจุบันมีวิกฤตการณ์ใดบ้างที่กำลังเกิดขึ้นกับร้านค้าปลีก และยังมีคำแนะนำหลายอย่างสำหรับการออกแบบร้านค้า แถมด้วยวิธีการและตัวอย่างในการผสานพื้นที่ออนไลน์เข้ากับพื้นที่หน้าร้าน เพื่อให้สิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อสารสามารถพุ่งตรงไปถึงสิ่งที่ผู้บริโภคกำลังมองหา


อ่านหรือดาวน์โหลดคู่มือที่นี่ https://www.futurebranduxus.com/uploads/FutureBrand_UXUS_RetailandEverydayWonder_May2019.pdf


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.