DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

กระเป๋านักเรียนกันกระสุน

มนุษย์เราเดินมาถึงจุดนี้ จุดที่ความปลอดภัยหาที่ไหนไม่ได้ ที่ทำได้คือดูแลตัวเองแม้โรงเรียนจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการดูแลบ่มเพาะการเติบโตสำหรับเด็กๆ และถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดการต่อสู้ (conflict-free zone) ในช่วงสงคราม แต่เหตุการณ์ก่อการร้ายในปัจจุบันก็ยังเกิดขึ้นในพื้นที่โรงเรียนอย่างประปราย โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีเหตุการณ์กราดยิงนักเรียนอยู่บ่อยครั้ง และในหลายครั้งการกระทำเหล่านั้นก็ทำโดยนักเรียนเอง


หันกลับมามองเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาในประเทศไทย พบว่ามีเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายและยิงกันในโรงเรียนเช่นกัน โดยที่เป็นข่าวครึกโครมมักเกิดโดยเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอาชีวะ ซึ่งบ่อยครั้งเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักเรียนหรือระหว่างสถาบัน เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตของนักเรียน และบางครั้งผู้รับเคราะห์กลับเป็นผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนั้นเลยก็ตาม


การออกแบบความปลอดภัยให้ตัวเอง

ด้วยความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กๆ Guard Dog จึงพัฒนาเส้นใยผ้าที่ทำจาก polyethylene ที่ทอให้มีความแน่นของเส้นใยมากเป็นพิเศษ ความแน่นของเส้นใยนี้เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เนื้อผ้ามีความแข็งแรงมาก โดยสามารถป้องกันกระสุน 9 mm และ .44 Magnum ได้อย่างสบายๆ


กระเป๋าใบนี้อยู่ในซีรีย์กระเป๋ากันกระสุนที่ชื่อว่า 'Proshield' (https://guarddog-security.com/) มีน้ำหนักเบาโดยหนักมากกว่ากระเป๋านักเรียนทั่วไปเพียงประมาณ 1 ปอนด์หรือราวๆ ครึ่งกิโลกรัม โดยความตั้งใจของนักออกแบบครั้งนี้เป็นการยกระดับความปลอดภัยให้แก่เด็กในโรงเรียนและกระตุ้นให้ผู้ปกครองหันมาสนใจการจัดการความปลอดภัยให้เด็กแบบเชิงรุก (proactive) เพราะเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแม้จะมีการเฝ้าระแวดระวังภัยเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม โดยกระเป๋านักเรียนนี้จะเริ่มจำหน่ายในช่วงกลางเดือนกันยายนที่จะถึงนี้


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม