top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

Homesick, งานศิลปะสะท้อนนโยบายสุดโต่งของจีน

“Homesick” โดย YUUE เป็นการตีกลับการปฏิบัติการ “Zero-Covid Policy” ของสาธารณรัฐจีน ซึ่งทำให้เกิดการจำกัดเสรีภาพของประชาชนมากจนเกินจำเป็นตลอดทั่วทั้งประเทศตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จีนก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยออกนโยบายเพื่อจัดการสถานการณ์ที่บานปลาย แต่ด้วยการบริหารจัดการสไตล์จีนที่มีการควบคุมอำนาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จ ทำให้หลายนโยบายกลายเป็นการคุกคามเสรีภาพของประชาชน


นโยบายเหล่านี้ได้แก่ การติดตามการเดินทางและความใกล้ชิดของประชาชน การปิดกั้นเส้นทางระหว่างเขต การบังคับให้ประชาชนตรวจเชื้อ การบังคับให้กักตัว การล็อคดาวน์เมือง และการก่อรั้วกั้นระหว่างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย


นโยบายเหล่านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าบางอย่างเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ ทำให้ประชาชนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเตรียมตัวและการใช้ทรัพยากรโดยเกินจำเป็น และเป็นการใช้งบประมาณไปโดยปราศจากประสิทธิภาพ ทั้ง ๆ ที่มีวิธีการจัดการที่อาจทำได้ง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า


YUUE (ภายใต้การดูแลของ Weng Xinyu; https://yuuedesign.com) จึงใช้งานศิลปะในการสื่อสารประเด็นด้านนโยบายเหล่านี้ โดยนำชุดคลุมป้องกันสารเคมีและเชื้อโรคมาห่อหุ้มเก้าอี้และแจกันกระเบื้องยุคหมิง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ ‘การปกป้อง’ ซึ่งกลายเป็น ‘ภัยคุกคาม’ ที่จำกัดเสรีภาพและทำให้หลายสิ่งในจีนถูกด้อยคุณค่าโดยไม่จำเป็น


 

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page