DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ธงสัญลักษณ์ 'มนุษยชาติ'

ธงใสที่ถูกเสนอให้เป็นธงสัญลักษณ์ของมนุษยชาตินักออกแบบร่วมกับหน่วยงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะเสนอการใช้ ‘ธงใส’ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนมนุษยชาติ สะท้อนความหลากหลายของเพศ สีผิว เชื้อชาติ และก้าวข้ามขอบเขตของการแบ่งแยก


การออกแบบภาพแทน

เราคงคุ้นเคยกับธงที่ถูกใช้ในการแบ่งประเภทกลุ่มคนออกเป็นชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธงชาติของแต่ละประเทศที่ใช้แทนกลุ่มคนในประเทศของตัวเอง หรือธงที่เป็นตัวแทนเฉพาะกลุ่มอย่างธงสีรุ้งของกลุ่ม LGBTIQ แต่เมื่อเราพูดถึง ‘มนุษย์’ ในภาพรวม เราจะแทน ‘ความเป็นมนุษย์’ ได้ด้วยสิ่งใด นำมาสู่การขบคิดและเสนอแนวทางโดย Sven Signe den Hartogh ( https://svensignedenhartogh.com ) ภายใต้ความร่วมมือกับ Museum Ijsselstein ประเทศเนเธอร์แลนด์


ธงที่ถูกเสนอนี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าแผ่นวัสดุใสที่มองทะลุได้อย่างปรุโปร่ง โดยมีนัยเพื่อให้เกิดการมองผ่านธงไปสู่สิ่งที่อยู่ด้านหลัง ซึ่งคือธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ต้นไม้ เมฆ ภูเขา สิ่งก่อสร้าง หรือสิ่งใดก็ตามที่อยู่รอบๆ ธงนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อสื่อสารความไม่จำเป็นของสัญลักษณ์ สี หรือตรารูปแบบใดๆ และต้องการให้ ‘มนุษยชาติ’ ได้กลับมามุ่งสนใจที่สิ่งรอบตัวของตนเอง ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของความเป็นมนุษย์อยู่ในทุกขณะ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.