DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

แสง และโครงสร้าง กับ Le Corbusier

“แสง ทำให้เกิดบรรยากาศ ความรู้สึกของสถานที่ และการแสดงตัวของโครงสร้าง”


แด่ความมืดมนในสถานการณ์บ้านเมือง“Light creates ambience and feel of a place, as well as the expression of a structure.”


นี่คือส่วนหนึ่งจากคำพูดของ Le Corbusier หรือ Clarles-Éduouard Jeanneret หนึ่งในสถาปนิกที่ให้กำเนิดสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นและให้ความสำคัญต่อความเป็นมนุษย์ โดยหันหลังให้กับพลังอำนาจที่อยู่เหนือขึ้นไป เช่น พระเจ้า และการปกครองที่ไม่รู้ที่มาที่ไป


แม้ว่า Le Corbusier จะยังเป็นที่คลางแคลงเกี่ยวกับ ‘ความใหม่’ และความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริม ‘ความเท่าเทียม’ แต่ผลงานและข้อเขียนของเขาก็เป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับความสำคัญต่อประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ การหลุดพ้นออกจากกรอบของรูปแบบ วิธีการ และเทคโนโลยีเดิม นำเสนอคอนเซปท์และกฎเกณฑ์ของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่เข้าถึงคนได้จำนวนมาก รวมไปถึง ‘ความเป็นประชาธิปไตย’ ในงานสถาปัตยกรรม


คำพูดของ Le Corbusier ที่ว่า “แสง ทำให้เกิด..การแสดงตัวของโครงสร้าง” ไม่ได้มีความหมายเพียงว่าการสาดแสงจะเปิดเผยให้เห็นโครงสร้างออกจากความมืดมิดเท่านั้น แต่แสงยังเป็นผู้กำหนดการดำรงอยู่ของโครงสร้างด้วย ว่าควรออกมาในลักษณะใด


ไม่ว่าจะเป็นแสงจากด้านข้างหรือด้านบน ล้วนกำหนดการใช้สอยของพื้นที่ภายในอาคารทั้งสิ้น ในงานออกแบบของ Le Corbusier เราจะเห็นการเปิดโล่งของพื้นที่ และการลากยาวของหน้าต่างที่กินพื้นที่ตลอดความยาวของอาคาร ซึ่งเป็นผลมาจากกฎ 5 ข้อในการสร้างงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของเขา

Le Corbusier มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1887-1965 และผลงานของเขาก็ยังมีลายเซ็นที่ชัดเจน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • Petite maison au bord du lac Léman ในเมือง Corseaux, Switzerland

  • Weissenhof Estate ในเมือง Stuttgart, Germany

  • Villa Savoye et loge du jardinier ในเมือง Poissy, France

  • Maison Curutchet ในเมือง La Plata, Argentina


เราได้แต่หวังว่าแสงสว่างเล็กๆ ที่เกิดขึ้นจากทุกคนจะทำให้เราได้เห็น ‘โครงสร้าง’ ที่แท้จริงของบ้านเมือง และมีส่วนกำหนดการดำรงอยู่ของโครงสร้างต่อไป


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม