DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เมืองอุ่นด้วยรถไฟใต้ดิน

ความร้อนจากรถไฟใต้ดิน นำมาใช้สร้างความอบอุ่นให้คนในเมืองเมืองลอนดอน (London) ขยายพื้นที่การนำความร้อนจากรถไฟใต้ดิน ซึ่งปกติเป็นพลังงานที่ถูกทิ้งไปอย่างสูญเปล่า นำมาใช้ในการสร้างความอบอุ่นโดยใช้เป็นพลังงานตั้งต้นของระบบการทำความร้อนให้อาคารบ้านเรือน


ผู้นำด้านการพัฒนาผังเมืองด้วยระบบขนส่งรางอย่างสหราชอาณาจักร (United Kingdom) มีรถไฟใต้ดินที่โยงใยกันอย่างสลับซับซ้อนและทั่วถึงพื้นที่ในวงกว้างอยู่ใต้พื้นผิวของเมือง และสิ่งที่กลายเป็น ‘ของเสีย’ ของระบบขนส่งชนิดนี้คือความร้อนซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดทิ้งจากระบบรถไฟ ตรงกันข้ามกับคนในเมืองที่อยู่เหนือพื้นผิวขึ้นไปด้านบนซึ่งกำลังต้องการความอบอุ่นในช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็น


การออกแบบเปลี่ยนของเสียให้เป็นมูลค่า

ระบบขนส่งความร้อนจากรถไฟใต้ดินของลอนดอนทำงานด้วยการดูดเอาอากาศร้อนจากเส้นทางการเดินรถไฟโดยจะเริ่มจากรถไฟใต้ดินสายเหนือ (Northern Line) เพื่อเข้าสู่ระบบการสร้างความร้อนของเขตอิสลิงตัน (London Borough of Islington’s district heating) ระบบการขนส่งนี้มีช่อว่า Bunhill 2 ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อระบบการขนส่งของเขตอิสลิงตันเข้ากับส่วนการทำงานของ Ramboll (https://uk.ramboll.com/ ) ซึ่งเป็นบริษัทด้านวิศวกรรมที่มุ่งทำงานเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม


ความร้อนจากรถไฟใต้ดินนี้ไม่ใช่น้อยเลย เพราะจะถูกนำไปเป็นพลังงานตั้งต้นก่อนที่จะถูกอุ่นให้ร้อนขึ้นจนถึง 70 องศาเซลเซียส เพื่อนำไปใช้ในการผลิตน้ำร้อนและความอบอุ่นให้อาคารและบ้านเรือน โดยระบบนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานของเมืองได้มาก แทนที่การใช้แหล่งพลังงานชนิดอื่นที่มีการปล่อยคาร์บอนสูงหรือการใช้อากาศเย็นเป็นตัวตั้งต้น สอดคล้องกับกฎหมายของสหราชอาณาจักรที่จะบังคับให้ทุกบ้านต้องเลิกใช้ระบบการทำความร้อนด้วยแก๊สภายในปี 2025 โดยในฤดูหนาวที่จะถึงนี้ระบบ Bunhill 2 จะสามารถทดแทนการใช้พลังงานเดิมได้ถึง 38% และในปี 2050 ระบบการขนส่งความร้อนนี้ถูกตั้งเป้าให้สามารถใช้ในเมืองได้ครอบคลุมมากขึ้นอีกเป็น 63%


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.