DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ต้นไม้กอดกันเองก็ได้

มนุษย์จะละทิ้งธรรมชาติ หรือจะผสานกับธรรมชาติจนเป็นหนึ่งเดียวศิลปินชาวฝรั่งเศส Christophe Guinet (มีชื่อเล่นในกลุ่มคนรู้จักว่า Monsieur Plant หรือ Mr.Plant - https://monsieurplant.com/) ติดตั้งงานศิลปะในพื้นที่สวนของเมืองเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของผู้คนให้เห็นถึงความสำคัญของต้นไม้มากขึ้น


Guinet มองว่าในปัจจุบันมนุษย์เราเริ่มทำตัวออกห่างจากธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ และสิ่งที่น่าเศร้าคือมนุษย์พยายามเอาชนะธรรมชาติจนในหลายครั้งเป็นการทำลายธรรมชาติอย่างถาวรเพียงเพื่อให้เกิดผลบวกกับมนุษย์เพียงระยะเวลาสั้นๆ


การออกแบบเรียบง่ายเหมือนบทกวี

การทำลายธรรมชาติของมนุษย์มักส่งผลเสียต่อเนื่องในวงกว้าง สัตว์และพืชหลายชนิดต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปโดยไม่รู้อิโหน่อิเหน่กับสิ่งที่มนุษย์ทำ การออกแบบงานศิลปะในครั้งนี้ของ Guinet จึงทำขึ้นเพื่อย้ำเตือนการปลูกฝังทัศนคติที่นอบน้อมต่อธรรมชาติให้แก่คนที่พบเห็น


ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า 'Tree Hug' ทำจากมอสที่มีชีวิตซึ่งเรียงตัวกันอยู่บนโครงสร้างที่ถอดแบบมาจากมือและแขนของคนจริงๆ เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและความรัก และยังมีนัยยะที่สื่อถึงการหลอมรวมตัวตนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจนกลายเป็นสิ่งเดียวกัน โดยผลงานนี้ได้ติดตั้งไว้แล้วในพื้นที่ 2 แห่ง คือในเมือง Annecy และเมือง Teppes ในยุโรป


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.