top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

นิทานเด็กสอนการเลือกบ้าน เรียนรู้ผ่านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

เมื่อในยุคนี้นิทานเด็กมีเรื่องให้เรียนรู้หลากหลายกว่าการสอนเรื่อง ‘คนดี’ การมุ่งบ่มเพาะจิตสำนึกในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมด้วยความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและการใส่ใจในรายละเอียดของการเติบโตก็สามารถทำได้


การออกแบบการเรียนรู้ตามยุคสมัย

อะไรคือความหมายที่แท้จริงของสื่อสำหรับเด็ก? หนังสือนิทานเด็กเล่มนี้ก้าวข้ามความเชื่อที่ว่าเด็กจะต้องเริ่มเรียนรู้จากเรื่องที่เข้าใจง่าย เพราะหากว่าเด็กในยุคนี้เกิดมาพร้อมกับอุปกรณ์การสื่อสารและข้อมูลที่หลากหลาย โจทย์ในการทำหนังสือสำหรับเด็กในปัจจุบันจึงเปลี่ยนไป มาสู่การสร้างความเพลิดเพลินที่แฝงด้วยความรู้ โดยแม้เด็กอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็จะค่อยๆ ซึมซับเข้ามาเป็นบุคลิกของเขาเอง


หนังสือที่เรายกมาเป็นตัวอย่างนี้ชื่อว่า ‘Houses for Sale’ ออกแบบโดยทีมสถาปนิกจาก MOS Architects ( https://www.mos.nyc ) เป็นหนังสือเด็กเล่มหนาถึง 128 หน้าที่อัดแน่นด้วยภาพวาดเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อเสาะหาบ้านที่เหมาะสมกับตนเอง โดยเส้นเรื่องดำเนินไปผ่านการพบเจอกับบ้านที่ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชื่อก้องโลกจำนวนมากตามประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรม ซึ่งสุดท้ายแล้วหนังสือเล่มนี้ก็นำมาสู่บทส่งท้ายที่ว่า ‘บ้านที่แท้จริงนั้นอาจไม่มีบทสรุป แต่ช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันระหว่างการสืบเสาะหาบ้านนั้นเองที่เป็นสิ่งที่น่ารื่นรมย์’


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page