top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เข้าถึงไฟล์ภาพศิลปะของฝรั่งเศส

ศึกษางานศิลปะของฝรั่งเศสได้จากทุกมุมโลก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายฝรั่งเศสเปิดลิ้งก์สาธารณะให้คนทั่วโลกสามารถดาวน์โหลดและชมงานศิลปะได้ฟรีๆ โดยไม่ต้องเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศส โดยรวบรวมภาพถ่ายงานศิลปะความละเอียดสูงเอาไว้แล้วนับแสนภาพ และยังใจดีให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้งานได้ด้วย


การออกแบบการเรียนรู้ศิลปะอย่างเสรี

ด้วยความใส่ใจในการเรียนรู้งานศิลปะ ซึ่งคนเรียนจำเป็นต้องได้พบเห็นงานที่หลากหลาย และการเรียนรู้จะมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อได้เรียนจากสื่อที่มีคุณภาพด้วย หน่วยงานกลางพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสหรือ Paris Musées ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลงานศิลปะจากพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญๆ ของเมืองปารีสทั้ง 14 แห่ง ปัจจุบันมีชิ้นงานทั้งหมด 321,064 ชิ้น ได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ให้กับคนทั้งโลกด้วยการทยอยถ่ายภาพงานศิลปะและเผยแพร่บนเว็บไซต์


ปัจจุบันมีจำนวนชิ้นงานที่ถูกอัพโหลดไว้บนเว็บฐานข้อมูลของ Paris Musées และเปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึง เรียนรู้ และดาวน์โหลดลงมาใช้งานได้แล้ว 150,213 ภาพ รองรับด้วยระบบการค้นหาชิ้นงานด้วยชื่อภาพ ชื่อศิลปิน วันที่ที่ชิ้นงานถูกสร้างขึ้น หรือโทนสีของภาพ โดยฐานข้อมูลนี้เปิดให้คนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดผลงานไปใช้งานได้อย่างเสรีมากๆ โดยไม่มีเงื่อนไขทางกฎหมายใดๆ ไม่ว่าจะเพื่อการศึกษาเรียนรู้ หรือเพื่อการใช้งานด้านอื่นๆ


เข้าไปพบกับฐานข้อมูลทั้งหมดได้ที่ http://parismuseescollections.paris.fr/en


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page