DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ผลไม้จากการพิมพ์ 4 มิติ

อนาคตของผลไม้ และการสั่งจ่ายวิตามินได้อย่างเจาะจงนักศึกษาจาก Bezalel Academy of Art and Design เมืองเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล ทดลองใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ที่ดัดแปลงเป็นการพิมพ์และขึ้นรูปแบบสี่มิติ เพื่อบรรจุวิตามินไว้ในโครงสร้างของผลไม้ในจินตนาการ


การออกแบบการสั่งจ่ายสารอาหาร

งานออกแบบนี้เป็นของ Meydan Levy ( https://meydanish.wixsite.com/portpoliome ) ใช้เทคโนโลยี ‘การพิมพ์ 4 มิติ’ ซึ่งหมายถึงการพิมพ์โครงสร้างของผลไม้ในจินตนาการออกมาด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติด้วยรูปแบบแบนๆ แล้วจึงฉีดของเหลวเข้าไปเพื่อให้เกิดการขึ้นรูปเป็นทรงผลไม้ที่ต้องการ การทำงานลักษณะนี้ต้องอาศัยการประเมินรูปร่างของวัตถุเมื่อได้รับของเหลวเข้าไป โดยต้องคำนวณและทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีก จนได้รูปทรงและปริมาณของเหลวที่พอเหมาะ


Levy ใช้เซลลูโลส (cellulose) เป็นวัตถุดิบในการพิมพ์ครั้งนี้เพื่อเลียนแบบโครงสร้างของผลไม้ตั้งแต่ระดับเซลล์ แล้วจึงฉีดน้ำวิตามินที่ต้องการลงไปในปริมาณที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สี่มีตินี้มีประโยชน์มาก เพราะสามารถสร้างรูปทรงของอาหารได้มากกว่ารูปแบบที่มีอยู่ในธรรมชาติ และเมื่อพิมพ์เซลลูโลสออกมาแล้วก็สามารถนำไปเก็บรักษาไว้ได้สะดวกและมีช่วงอายุการเก็บที่ยาวนาน เมื่อถึงเวลาที่ต้องการใช้งานจึงค่อยฉีดน้ำวิตามินลงไป ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเน่าเสียได้คล้ายผลไม้จริง งานชิ้นนี้แม้จะเป็นเพียงการทดลองเบื้องต้น แต่ก็เปิดให้เห็นความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีการพิมพ์สี่มิติซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตอาหารและการจ่ายยาในอนาคต


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.