top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

รองเท้าบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์

การเกื้อกูลกันของศาสนากับศิลปะ และการใช้ชีวิตของคนในยุคอนาคตสตูดิโอ MSCHF ใช้ศาสนาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างรองเท้ากีฬา Nike รุ่น ‘เยซู’ (Jesus Shoes) โดยบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงไปในรองเท้า แทรกสัญลักษณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวคริสต์ คำสอน บทบัญญัติ รวมถึงไม้กางเขนซึ่งจารึกรูปของพระเยซูเอาไว้ด้วย


เมื่อพูดถึงโลกอนาคต หลายคนอาจมองว่าศาสนาจะกลายเป็นสิ่งไม่จำเป็น กำลังเลือนหายและสูญหายไป หรืออย่างดีที่สุดก็อาจดำรงอยู่ได้แต่ก็คงถูกตีความจนผิดเพี้ยนไปจากจุดกำเนิด แต่ในทางกลับกัน ปัจจุบันเรากลับพบว่ามีหลายศาสตร์โบราณที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นใหม่ ความเชื่อและความศรัทธาหลายสำนักกลับคืนชีพและมีวิวัฒนาการ กระทั่งอยู่ในรูปที่เข้ากันได้กับวิถีชีวิตของคนในยุคสมัยใหม่


การออกแบบการรับพรในยุคใหม่

รองเท้าเยซู (https://jesus.shoes/) เป็นความตั้งใจหนึ่งที่จะทำให้ศาสนาคริสต์ได้เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ เริ่มจากการใช้โครงสร้างพื้นฐานของรองเท้า Nike Air นำมาบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นน้ำจากแม่น้ำจอร์แดนและผ่านพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว โดยน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะรองรับไว้ใต้ฝ่าเท้าของผู้สวมใส่ เปรียบเสมือนการ ‘เดินบนผืนน้ำ’ ตามปาฏิหาริย์หนึ่งของพระเยซูซึ่งได้จารึกไว้ในมัทธิว 14:25 ว่า “เมื่อเวลาใกล้รุ่งเช้า พระองค์(เยซู)ทรงดำเนินบนทะเลไปยังพวกสาวก” พร้อมกับการสลักอักษรย่อ MT.14:25 ไว้ที่ด้านข้างรองเท้า


นอกจากน้ำศักดิ์สิทธิ์ แผ่นบุด้านในยังผลิตจากขนแกะ 100% และถูกรมด้วยเครื่องหอมคือกำยาน ซึ่งถึอเป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของเยซูและของขวัญวิเศษในวันประสูติของพระเยซู แผ่นรองเท้าด้านในถูกทำให้เป็นสีแดงสดเพื่อให้สอดคล้องกับสีเดียวกันกับรองเท้าของพระสันตะปาปา รองเท้ารุ่นนี้จึงนับเป็นรูปแบบหนึ่งของการบรรจุสัญลักษณ์ทางความเชื่อและความศรัทธา อีกทั้งรวมเอาฟังก์ชั่นทางจิตวิญญาณเอาไว้ภายใต้บริบทการใช้สอยและภาพลักษณ์ใหม่ของแฟชั่น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page