DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ข้อความแฝงในสีใหม่ประจำปี 2020

เทรนด์สีใหม่ประจำปี 2020 กำลังบอกอะไรเรา


สถาบันสีแพนโทน (PANTONE Color Institute) คาดการณ์เทรนด์สีใหม่ประจำปี 2020 จากการวิเคราะห์กระแสความเปลี่ยนแปลงของการออกแบบทั้งโลก ซึ่งกำลังจะมีผลกระทบต่อการเลือกใช้สีของหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น สื่อสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน การตกแต่งภายในอาคาร สื่อโซเชียลมีเดีย ภาพยนตร์ แม้กระทั่งการกีฬา


การออกแบบสื่อสารสถานการณ์โลก

สีใหม่ที่ถูกเลือกขึ้นมาใช้สำหรับปี 2020 คือ ‘Classic Blue’ เป็นภาพแทนของความสงบเย็น ความเชื่อมั่น ความมั่นคง และการเชื่อมโยงเครือข่ายที่แข็งแกร่ง สีน้ำเงินโทนเข้มเจือเทานี้เป็นสีของท้องฟ้าในช่วงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น เป็นสัญลักษณ์ของความสงบที่ดูเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยมวลของความคิดที่พร้อมจะผุดบังเกิดในช่วงเวลาใหม่สีน้ำเงินเข้มสงบนิ่งนี้เป็นสีแห่งการผ่อนคลายที่หนักแน่น อัดแน่นด้วยสันติภาพและความกลมกลืนของจิตวิญญาณมนุษย์ พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งพิงสำหรับใครก็ตามที่เดินผ่านมา สีน้ำเงินเข้มชนิดนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าความสงบนิ่งนั้นไม่ได้มีลักษณะของความนิ่งเฉยที่เปล่าดาย แต่กลับชวนให้เกิดการฉุกคิดและสะท้อนให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อยอดมากขึ้นไปกว่าเดิมหากเทียบกับสีอื่นๆ ที่ถูกเลือกไปในปีก่อนหน้านี้ อย่างปี 2019 ซึ่งเป็นสีแดงอมส้มอ่อน Living Coral การเลือกสีใหม่ของปี 2020 จึงเป็นการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ลดทอนความหวือหวาและพลังงานที่ล้นเหลือ นำไปสู่การสงบนิ่งแต่คุกรุ่นด้วยมวลพลังงานของการทำงานอย่างจริงจังและร่วมมือกัน ซึ่งแม้จะไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นบนพื้นผิวที่สังเกตได้ แต่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เข้มข้นที่อยู่เบื้องล่าง เป็นการทำงานที่จะขับเคลื่อนปี 2020 ไปอย่างมั่นคงแข็งแรงขึ้น มากกว่าการเล่นสนุกแบบเด็กๆ แต่กลับมีชั้นเชิงที่ลึกล้ำอย่างที่ดวงตาไม่อาจมองเห็นได้


รหัสสี Classic Blue PANTONE 19-4052 TCX RGB 15 76 129 HEX 0F4C81 SolidSprout ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.