top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

หลังคาปลูกพืชขั้นบันได

อะไรคือความลับของการรักษาวิถีดั้งเดิมไว้ภายใต้บริบทสังคมแบบใหม่ทีมสปานิกจากเวียดนามสร้างหลังคาบ้านที่ช่วยให้คนในบ้านไม่ต้องละทิ้งวิถีชีวิตที่คุ้นเคย และยังสร้างความเป็นชุมชนให้เกิดขึ้นแก่คนในพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการจัดการกับความคับแคบของพื้นที่และยังผสานฟังก์ชั่นซึ่งเป็นคุณค่าเดิมของชุมชนเอาไว้


การออกแบบวิถีชีวิตแบบชุมชน

ความเป็นชุมชน (community) ในแต่ละพื้นที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่สำหรับชาวเวียดนามในจังหวัดกว่างไหง (Quảng Ngãi) เกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชพรรณ และการเก็บเกี่ยว คือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่คุ้นเคย แต่เมื่อเกิดการรุกล้ำของตัวเมืองเข้ามาในพื้นที่อย่างรวดเร็ว การตั้งบ้านเรือนและการทำการเกษตรในพื้นที่จึงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีมานี้ซึ่งวิถีชีวิตเกษตรกรได้สูญหายไปอย่างมาก


ทีมงาน TAA ( https://taadesign.com ) ซึ่งเป็นชาวเวียดนามแต่กำเนิดจึงออกแบบบ้านสำหรับครอบครัวในเมืองนี้ให้มีหลังคาแบบขั้นบันได รองรับการปลูกพืชได้หลากหลายชนิด ทำให้คนในบ้านสามารถใช้ชีวิตร่วมกับการทำการเกษตร ในขณะที่ยังเหลือผลผลิตไว้แจกจ่ายให้แก่เพื่อนบ้าน แม้มีขอบเขตพื้นที่บ้านเพียง 80 ตารางเมตร แต่พื้นที่นี้ไม่ได้เพียงทำให้คนในบ้านมีอาหารไว้กินเองอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำให้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านมากขึ้น จึงเป็นการช่วยรักษาวิถีชีวิตแบบชุมชนเอาไว้ให้คงอยู่ ในขณะที่โครงสร้างบ้านลักษณะนี้ยังช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านได้อย่างมากโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page