DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เลี้ยงผีเสื้อบนผนังอาคาร

เปลี่ยนที่ทำงานให้มีสีสัน ใกล้ชิดธรรมชาติ และกระตุ้นเตือนให้ใส่ใจกับสิ่งมีชีวิตร่วมโลกบริษัทด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบผังเมือง Terreform One พัฒนาผนังของอาคารเพื่อเพิ่มมิติด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้พบเห็น โดยใช้ผีเสื้อในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสื่อสารเรื่องราวสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนที่พบเห็นได้ฉุกคิดถึงความความสัมพันธ์ของตนเองกับธรรมชาติ


อาคารแห่งนี้จะไม่ได้ส่งผลต่อคนที่มองจากภายนอกอาคารเท่านั้น เพราะจากมุมมองภายในอาคาร พนักงานและคนที่อยู่ในอาคารก็สามารถได้รับโอกาสพิเศษในการได้สังเกตวิถีชีวิตของผีเสื้อและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในผนัง


การออกแบบเพื่อกระตุ้นเตือน

ผนังอาคารนี้นอกจากจะเพิ่มมิติทางด้านความงามและเอกลักษณ์ให้แก่อาคาร จุดประสงค์ในการออกแบบครั้งนี้ยังมีเบื้องหลังที่ผูกโยงกับเรื่องราวทางธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความใส่ใจของผู้คนที่มีต่อเหตุการณ์การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกซึ่งมีอัตราเร่งที่รวดเร็วขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา


การเลี้ยงผีเสื้อไว้ในอาคารอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่สำหรับการออกแบบครั้งนี้ได้พัฒนาผนังด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติโดยใช้วัสดุที่ปราศจากคอนกรีต มีการปลูกพืชไม้เลื้อยและดอกไม้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่าเป็นมิตรต่อการผสมเกสรและดีต่อผีเสื้อ นอกจากนี้ทีมงานยังได้พัฒนาเครื่องบินโดรนขนาดเล็กเท่าผีเสื้อเพื่อใช้ในการตรวจจับคุณภาพของอากาศภายในพื้นที่ผนัง เพื่อสามารถจัดการกับความสมบูรณ์ของพื้นที่เลี้ยงผีเสื้อได้


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.