top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ซ่อนอาคารไว้ในโพรงกระต่าย

บางครั้งความโดดเด่นของอาคารไม่ได้มาจาก 'ความสูง' แต่มาจาก 'ความกลมกลืน' กับพื้นที่บริษัทด้านสถาปัตยกรรม Dorte Mandrup เสนอแผนการก่อสร้าง Thy National Park Center ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ ซึ่งจะกลายเป็นอาคารศูนย์ประจำการของอุทยานแห่งชาติในเดนมาร์กในบริเวณที่แผ่นดินและผืนมหาสมุทรเชื่อมต่อถึงกัน


ปัจจุบันอาคารหลายแห่งทั่วโลกสร้างจุดขายของตัวเองด้วยการก่อสร้างให้มีรูปทรงที่ประหลาดแตกต่างจากพื้นที่โดยรอบ หรือเลือกที่จะสร้างอาคารให้สูงเสียดฟ้าเพื่อทำลายสถิติความสูงเดิม แม้การนำเสนอความผิดแผกแตกต่างจะกลายเป็นเครื่องมือที่หลายอาคารใช้ในการสร้างความโดดเด่น แต่โจทย์ของอาคารศูนย์อุทยานทางธรรมชาตินั้นมีความแตกต่างออกไป


การออกแบบอย่างนอบน้อมต่อธรรมชาติ

พื้นที่การก่อสร้างอาคารศูนย์อุทยานแห่งชาติในเมือง Thy ของเดนมาร์กแห่งนี้มีลักษณะเฉพาะตัว คือมีธรรมชาติที่สวยงามที่อยู่ติดทะเล พื้นที่ประกอบด้วยทรายและมีลมทะเลพัดผ่านให้ได้รู้สึกสดชื่นตลอดทั้งวัน บริเวณแห่งนี้ยังถูกปกป้องดูแลด้วยกฎหมายการก่อสร้างของยุโรปซึ่งช่วยทำให้ธรรมชาติที่สวยงามบริเวณนี้ไม่ถูกทำลายไป


ด้วยจุดเด่นที่สำคัญของพื้นที่ อาคารแห่งนี้จึงถูกออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติเดิมที่มีอยู่ โดยนักออกแบบได้พัฒนารูปแบบอาคารให้มีลักษณะเหมือนกองทรายและโพรงกระต่ายที่นำทางสู่ใต้ดิน ภายในอาคารบรรจุพื้นที่ใช้สอยไว้อย่างครบถ้วน ทั้งส่วนสำนักงาน นิทรรศการ และการเรียนรู้ ช่องโพรงกระต่ายที่ถูกเจาะไว้ทั้ง 3 โพรงยังทำให้แสงธรรมชาติได้สาดส่องเข้ามาด้านในอาคาร และผิวเปลือกนอกของอาคารซึ่งเป็นพื้นทรายซึ่งยังสามารถรองรับการเติบโตของพืชและสัตว์เดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ นับเป็นการออกแบบที่ไม่จำเป็นต้องทำตัวให้ผิดแผกจากพื้นที่ แต่กลับสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเดิมที่มีอยู่ได้อย่างพึ่งพาอาศัยกันและกัน

เข้าชม Thy National Park ที่ nationalparkthy.dk


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page