DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ตึกเรืออับปาง

ตึกแห่งนี้ทำให้สถาปัตยกรรมและศิลปะบรรจบกันอย่างแยกไม่ออกด้วยความร่วมมือของสถาปนิก (architect) กับประติมากร (sculptor) และการตัดสินใจที่จะสร้างแลนด์มาร์กที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งบนโลก ทำให้เกิดการออกแบบและก่อสร้างตึกที่จะมีความสูงมากที่สุดในกรุงปราก (Prague) สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) พร้อมกับกระตุ้นให้คนหันมาสนใจกับการเปลี่ยนแปลงถอยหลังของโลก


ด้วยสภาพการถดถอยของภูมิอากาศและสภาพสังคมโลกที่กำลังแย่ลงทุกวัน David Černý ประติมากรชาวเช็กจึงออกแบบการสื่อสารที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์ของการล่มสลายของอารยธรรมมนุษย์ โดยมี ‘เรืออับปาง’ เป็นเครื่องมือ และเมื่อเขาได้จับมือกับสถาปนิกจาก Black N’ Arch (https://www.blacknarch.cz/) จึงทำให้เรืออับปางนี้ได้ขยายสเกลตามขนาดจริงและกลายร่างเป็นอาคารที่สะดุดตาและมีประโยชน์ใช้สอยครบถ้วน


การออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์

ตึกแห่งนี้มีชื่อว่า Top Tower ถูกออกแบบให้เป็นโครงสร้างของเรืออับปางที่ซ้อนแทรกอยู่กับอาคารหลักซึ่งทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัย สำนักงาน ร้านค้า และพื้นที่สำหรับการพักผ่อน ด้วยความสูง 135 เมตร ทำให้ตึกแห่งนี้จะกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงมากที่สุดในประเทศ พร้อมกับทำหน้าที่กระตุ้นให้คนหันมาสนใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป


ผู้อยู่อาศัยและคนที่เข้ามาใช้งานในตึกแห่งนี้สามารถใช้โครงสร้างของเรืออับปางในการพักผ่อนและมีชั้นสำหรับการชมเมืองอยู่ที่ยอดบนสุด ตึกแห่งนี้ยังช่วยดูแลรักษาโลกด้วยการติดตั้งระบบเก็บกักน้ำฝนเพื่อนำน้ำมาใช้ภายในอาคาร อาคารแห่งนี้จะเริ่มก่อสร้างในปี 2021 และคาดว่าจะแล้วเสร็จให้เยี่ยมชมได้ในปี 2024 โดยตำแหน่งในการก่อสร้างจะตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินทางเข้าเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวและคนในเมือง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.