DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

มอเตอร์ไซค์แบ่งปัน

ในอนาคตการจ่ายเงินเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจไม่จำเป็น เมื่อทุกอย่างสามารถ 'แบ่งปัน'บริษัทยานพาหนะขนาดเล็กสัญชาติเยอรมันที่ชื่อว่า Unu พัฒนารถมอเตอร์ไซค์สกูเตอร์ที่รองรับด้วยระบบความปลอดภัยที่ป้องกันการขโมยได้ดีขึ้น และเสริมให้เกิดสังคมของการเกื้อกูลแบ่งปันกันมากขึ้นด้วยระบบการ 'แชร์'


แนวคิดนี้ถูกทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือการวางระบบการล็อครถที่ควบคุมได้อย่างปลอดภัย และอีกส่วนหนึ่งคือแอพพลิเคชั่นที่ใช้คู่กัน จนให้การแบ่งปันรถสามารถทำได้ผ่านระบบดิจิทัลทั้งหมด


การออกแบบเครือข่ายคนและสิ่งของ

การทำงานของมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ในเบื้องต้นถูกพัฒนาให้ใช้ได้สำหรับเครือข่ายเฉพาะของกลุ่มเพื่อน คนในครอบครัว และเพื่อนบ้าน เป็นรูปแบบการเป็นเจ้าของร่วมกันและแบ่งปันได้ในเครือข่ายขนาดเล็ก (micro-sharing) เป็นครั้งแรกสำหรับการเดินทางในเมือง


ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้รถมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ถูกนำไปใช้ได้จริงคือความปลอดภัยที่จะไม่ถูกขโมย ด้วยระบบการป้องกันการขโมย (anti-theft) ช่วยให้สามารถเช็คตำแหน่งของรถและสถานะแบตเตอรี่ได้จากทุกหนทุกแห่ง ระบบการติดตามรถนี้ยังขยายมาสู่หน้าจอขนาดใหญ่บนรถที่จะแสดงแผนที่และช่วยบอกทางให้คนขับสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ นับเป็นการสื่อสารระหว่างคนขับกับรถโดยตรง โดยที่คนขับสามารถรักษากฎจราจรและทำให้ปลอดภัยจากการที่ไม่ต้องจับโทรศัพท์มือถือของตัวเองเลย


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.