DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เมืองจำลองเพื่อเด็กกำพร้า

แม้จะไม่ได้มีครอบครัวแบบที่เป็นเหมือนกับใคร แต่ก็ไม่ได้จำเป็นต้องเหมือนใครจริงๆ หรอกหน่วยงานจิตอาสา SOS Children's Villages International สร้างที่อยู่อาศัยสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กที่อยู่ภายใต้สภาวะความเสี่ยงในประเทศ Djibouti ในแอฟริกา โดยเป็นความร่วมมือกับองค์กรด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม Urko Sanchez Architects (http://urkosanchez.com/)


วัยเด็กเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการก่อร่างตัวตน วิธีคิด และทักษะต่างๆ ของเยาวชน การใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความเสี่ยงจึงกลายเป็นองค์ประกอบที่สามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กได้ การทำความเข้าใจและเปิดพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพภายใต้สังคมที่โอบอุ้มจึงมีความสำคัญมาก


การออกแบบสังคมของเยาวชน

โครงการออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กที่อยู่ภายใต้สภาวะความเสี่ยงนี้เป็นความตั้งใจที่จะให้เด็กได้มีพื้นที่ของตัวเอง ได้เรียนรู้การอยู่อย่างเป็นสังคมและชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งด้านความปลอดภัย การใช้ชีวิตประจำวัน และการเรียนรู้


พื้นที่ของที่อยู่อาศัยที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างคล้ายแบบจำลองของเมืองขนาดย่อม โดยมีซอกซอยเล็กๆ ให้เด็กสามารถใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัว (private space) ในขณะเดียวกันก็สร้างสมดุลด้วยการเชื่อมต่อกับพื้นที่เปิดโล่ง (open space) ซึ่งเด็กสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและผู้ดูแล และได้สัมผัสกับธรรมชาติสีเขียว สัมผัสกับสายลมและแสงแดด ซึ่งเอื้ออำนวยด้วยโครงสร้างของอาคารที่ถูกจัดวางการเลื่อนไหลของอากาศ (air flow) และการเปิดรับแสงธรรมชาติในจุดที่เหมาะสม อาคารที่อยู่อาศัยนี้จึงเป็นการจำลองสังคมขนาดย่อมให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ชีวิต ในขณะเดียวกันก็ยังทำให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ 'เมือง' หรือชุมชนที่ตนเองอยู่


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.