DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เปลี่ยนสนามกีฬาเป็นป่า

สนามกีฬาหากไม่ได้ใช้ จะยังเป็นอะไรได้อีกสำหรับคนในเมืองนักออกแบบเปลี่ยนสนามกีฬา Wörthersee ประเทศออสเตรียเป็นพื้นที่ปลูกป่ากลางเมือง ด้วยต้นไม้เกือบ 300 ต้น เพื่อระตุ้นเตือนให้คนหันมาใส่ใจกับอนาคตของป่าไม้ที่อาจไม่เหลืออยู่ในธรรมชาติ

ในขณะที่หลายพื้นที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าธรรมชาติ ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการบุกรุกเข้าใช้พื้นที่โดยพลการ หรือการบริหารจัดการจากรัฐที่ไม่มีการวางแผนที่ดี รวมไปถึงสาเหตุหลักทั่วโลกอย่างการขยายตัวของเขตเมือง แต่ปัญหานี้กลับไม่พบหรือมีความเบาบางกว่ามากในประเทศแถบยุโรป อะไรคือสาเหตุและวิธีการที่ยุโรปกำลังทำอยู่


การออกแบบการตระหนักรู้ร่วมกัน

จากข้อมูลสถิติของสหประชาชาติ (UN) เราพบว่าพื้นที่ป่าของยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกรวมกันไม่ได้มีทีท่าว่าจะลดลง แต่ในทางตรงกันข้าม พื้นที่ป่าของยุโรปกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1980 ซึ่งมีพื้นที่ป่า 199 ล้านเฮคเตอร์ (1.99 ล้านตารางกิโลเมตร) ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 202 ล้านเฮคเตอร์ในปี 1990 และกลายเป็น 215 ล้านเฮคเตอร์ (2.15 ล้านตารางกิโลเมตร) ในปี 2000 นับเป็นการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าถึง 8% ภายในเวลาเพียง 20 ปี


การปลูกป่าในสนามกีฬาครั้งนี้คงเป็นเครื่องยืนยันอีกหนึ่งเสียงถึงความจริงจังในการกระตุ้นให้ผู้คนได้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่า ‘ของโลก’ ถือเป็นการนำพาคนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมกับปัญหาแม้ประเทศของตนเองจะไม่ได้ประสบกับการลดลงของพื้นที่ป่าด้วยตนเองก็ตาม การปลูกป่าในพื้นที่เฉพาะกลางเมืองนี้เกิดมาจากแนวคิดในภาพวาดของ Max Peintner ซึ่งตีความโดย Klaus Littmann (http://www.klauslittmann.com/) เกี่ยวกับความเสี่ยงในอนาคตที่พื้นที่ป่าอาจลดลงจนกลายเป็น ‘ของหายาก’ และต้องนำเข้ามาจัดแสดงให้ผู้คนได้ชม คล้ายกับการเกิด ‘สวนสัตว์’ ในปัจจุบันซึ่งพาสัตว์หายากเข้ามาไว้ในเมืองให้คนได้เห็น อย่างไรก็ตาม ป่าในสนามกีฬานี้จะถูกจัดแสดงถึงวันที่ 27 ตุลาคมนี้เท่านั้น ก่อนจะย้ายต้นไม้ทั้งหมดไปปลูกไว้ในพื้นที่สาธารณะใกล้สนามกีฬาต่อไป


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.