DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

จับคู่ 'หูฟัง + ต่างหู' เป็นหนึ่งเดียว

จับคู่แข่งมาออกแบบให้เป็นคู่หูผลงานจากนักออกแบบชาวเกาหลี จับเอาต่างหูมาผนวกเข้ากับหูฟัง ทำให้ไม่ต้องเลือกสวมใส่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่กลับสามารถได้รับประโยชน์ของทั้งสองสิ่งในขณะเดียวกัน


การออกแบบการจับคู่ประโยชน์

ต่างหูเป็นเครื่องประดับชิ้นสำคัญที่ช่วยเสริมบุคลิกและเติมเต็มการแต่งกายของผู้หญิงจำนวนมาก แต่เมื่อต้องใช้หูฟังในการทำงาน โครงสร้างของหูฟังอาจรบกวนหรือเบียดบังความงามของต่างหูที่สวมอยู่ บางครั้งหูฟังมีโครงสร้างที่เข้าไปไปแตะหรือเกี่ยวต่างหูจนทำให้การใช้งานนั้นยุ่งยากและเป็นอันตราย นักออกแบบ Rick Kim และ Milmul Studio ( https://www.behance.net/milmulstude823 ) จึงนำต่างหูกับหูฟังมารวมกันเสียเลย


โครงสร้างของหูฟังชิ้นนี้ดูผิวเผินจะคล้ายกับกำลังสวมต่างหูอยู่ เป็นการนำสองสิ่งที่ดูไม่น่าจะเข้ากันหรือเป็นสองสิ่งที่แข่งการทำงานระหว่างกันให้มาอยู่ด้วยกันและทำให้เกิดประโยชน์ที่กลมกลืนได้ ตัวอย่างงานชิ้นนี้เป็นการผสมผสานที่เท่าเทียมกันระหว่างสองสิ่ง ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดดเด่นมากไปกว่ากัน เรียกได้ว่าประโยชน์และรูปลักษณ์นั้นยังคงอยู่อย่างครบถ้วน ไม่ได้อ่อนข้อให้แก่กันเลย


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.