top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ผ้าอนามัยไม่ได้มีไว้ให้เฉพาะผู้หญิง

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพราะผู้หญิงไม่ใช่ ‘เพศเดียว’ ที่สามารถใส่ผ้าอนามัยแบรนด์ผ้าอนามัยภายใต้เครือสินค้าสุขภาพและของใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง Procter and Gamble สหรัฐอเมริกา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าอนามัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้มีแค่ผู้หญิง พร้อมกันนั้นก็สื่อสารเรื่องราวของความเท่าเทียมทางเพศ โดยการไม่ตีตราสินค้าว่าจำกัดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง


การออกแบบความเป็นกลางทางเพศ

เวลาที่เราพูดถึงผ้าอนามัย คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นสินค้าเฉพาะ ‘ผู้หญิง’ ภาพลักษณ์ของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของผ้าอนามัยจึงถูกใส่ความอ่อนหวานและความบางเบาลงไป เช่นเดียวกันกับผ้าอนามัยในเครือ Procter and Gamble ( https://always.com/ ) ที่เคยมีลวดลายสัญลักษณ์ของผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ (สัญลักษณ์รูปเส้นวงกลมที่มีเครื่องหมายบวกชี้ลงด้านล่าง) แต่ด้วยการคำนึงถึงกลุ่ม ‘ผู้ชายข้ามเพศ’ (trans-male หรือ ผู้ชายที่เคยมีเพศสภาพเป็นผู้หญิง) จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ของตัวเองใหม่ โดยนำสัญลักษณ์ผู้หญิงและภาพลักษณ์ที่มุ่งเน้นเรื่องความอ่อนหวานทิ้งไป


การเปลี่ยนแปลงนี้สอดคล้องกับการออกแบบกางเกงในสำหรับใช้ใส่ร่วมกับผ้าอนามัยของบริษัท Thinx ซึ่งพัฒนาเพื่อผู้ชายข้ามเพศโดยเฉพาะเมื่อสองปีที่แล้ว โดยขณะนั้นได้ Sawyer DeVuyst ผู้ชายข้ามเพศเป็นพรีเซนเตอร์หลัก (นายแบบในภาพ) ซึ่งขณะนั้นก็ได้มีการทำคลิปสั้น ( https://youtu.be/XRrJvHuCNQY ) เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองและความอึดอัดในการใช้ชีวิตเป็นผู้ชายข้ามเพศในขณะที่สังคมไม่ได้เปิดพื้นที่ให้ตัวตนของคนในกลุ่มนี้ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ภายใต้สินค้าและบริการที่ทำมาเพื่อเพศชายและหญิงเท่านั้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page