DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

รถยนต์ชนิดรายเดือน

อนาคตของรถยนต์ที่ไม่ต้องซื้อ แต่เป็นเจ้าของได้ และเปลี่ยนได้ทุกเดือนเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนความเชื่อในการเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนตัว เมื่อทีมงานนำโดย Stefan Krause พัฒนาวิธีการใหม่ที่ทุกคนจะเป็นเจ้าของรถยนต์ได้ง่ายขึ้นโดยลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการจ่ายเพียง ‘ค่าสมาชิก’ เป็นรายเดือน และเปลี่ยนแปลงระดับสถานะการสมัครของตัวเองได้ใหม่ตลอดปี


รถยนต์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่คนวัยทำงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เป็นหนึ่งใน 3 องค์ประกอบที่คนส่วนใหญ่ ‘เชื่อว่า’ ทำให้ชีวิตวัยทำงานสมบูรณ์แบบมากขึ้น คือการมีบ้าน รถยนต์ และการแต่งงาน และสามสิ่งนี้ก็มักเป็นความคาดหวังที่ครอบครัวส่วนใหญ่มักใช้ในการบอกสถานะ ‘ความสำเร็จในชีวิตของลูก’ แม้ในความเป็นจริงสิ่งที่จับต้องได้เหล่านี้อาจไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกความสำเร็จที่แท้จริงได้ก็ตามที


การออกแบบการลดภาระค่าใช้จ่าย

นักลงทุนส่วนใหญ่ต่างรู้ดีว่าการซื้อรถยนต์เป็นภาระก้อนใหญ่ที่รังแต่จะมีมูลค่าที่ต่ำลงทุกวันและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาราคาแพง การลงทุนซื้อรถยนต์ส่วนตัวจึงมักถูกวางไว้เป็นอันดับท้ายๆ นอกเสียจากว่าจะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจริงๆ ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ Krause และทีมงานจึงพัฒนาระบบการผลิตและใช้งานรถยนต์รูปแบบใหม่ที่จะทำให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้นโดยไม่ทำให้เป็นภาระมากเกินไป


Canoo (https://www.canoo.com/) เป็นรถรุ่นแรกของทีมงาน เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งขยายพื้นที่การใช้งานถึง 7 ที่นั่ง ภายในกว้างขวางมากจนสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่กับแทบทุกไลฟ์สไตล์ หมัดฮุคสำคัญของ Canoo คือการเปิดให้ผู้ใช้ไม่ต้องซื้อรถแต่ให้เป็นสมาชิกรายเดือน โดยค่าสมัครจะครอบคลุมทั้งค่าประกันภัย ภาษี และค่าดูแลรักษา และผู้สมัครยังสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบสมาชิกของตัวเองได้ทุกเดือนเพื่อให้เข้ากับความต้องการใช้งานที่ต่างกันไปในแต่ละช่วงของปี ในเบื้องต้น Canoo จะถูกนำมาใช้ใน San Francisco ก่อนเป็นเมืองแรกในปี 2021 หลังจากนั้นจึงค่อยขยายไปอีกหลายเมืองในสหรัฐอเมริกา และมีแผนที่จะขยายต่อไปสู่เอเชียโดยเริ่มที่ประเทศจีน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.