top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ตัดสัญญาณมือถือทันที

หยุดการกวนใจจากการใช้โทรศัพท์ในช่วงเวลาที่ต้องการความสงบ ด้วย 'ถังทรายตัดสัญญาณ'ผลงานการออกแบบชิ้นนี้น่าจะถูกใจสำหรับใครหลายคนที่เบื่อหน่ายสังคมที่วุ่นวายและไม่ชอบการต้องอยู่กับโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา เพราะแม้ว่าโทรศัพท์มือถือจะเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนเราในทศวรรษนี้ แต่ก็อาจทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนและสิ่งแวดล้อมเริ่มจางลงไป


รายงานจากสหรัฐอเมริกาพบว่าคนทั่วไปหยิบมือถือขึ้นมาดูวันละราว 63 ครั้ง โดยคนส่วนใหญ่จะใช้งานโทรศัพท์มือถือยาวนานจนถึงช่วงเวลา 1 ชั่วโมงก่อนนอนประมาณ 87% และเมื่อตื่นนอนก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเช็คทันทีมากถึง 69% สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า 'การเสพติดโทรศัพท์มือถือ (phone addiction)'


การออกแบบเพื่อเป็นปฏิปักษ์กับเทคโนโลยี

การเสพติดโทรศัทพ์มือถือเป็นสภาวะที่บ่งบอกถึงความกังวล ความเครียด และความวุ่นวายใจเมื่อต้องใช้ชีวิตโดยขาดโทรศัพท์มือถือ จนส่งผลเสียต่อการทำงานและการใช้ชีวิตปกติ ในหลายกรณีเป็นลักษณะที่เกิด 'ความกลัว' ที่จะใช้ชีวิตโดยไม่มีโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Nomophobia


งานออกแบบถังทรายตัดสัญญาณมือถือครั้งนี้เป็นแนวคิดของกลุ่ม Cohda โดยใช้หลักการทำงานจากกรงของไมเคิลฟาราเดย์ (Michael Faraday's cage) ซึ่งเป็นกรงตาข่ายโลหะที่สามารถป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ จนได้ผลงานที่ชื่อว่า 'Komoru' ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญคือเม็ดโลหะเล็กๆ จำนวนมากที่ช่วยตัดสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ทุกชนิดได้ทันทีที่ผู้ใช้หย่อนมือถือลงไป ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการ 'ฝังกลบ' มือถือให้อยู่นอกการรับรู้


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page