top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

อาคารรองรับสถานการณ์ระบาด

อาคารก่อสร้างไว ชนะเลิศการออกแบบตึกระฟ้าต่อสู้เหตุการณ์บานปลายงานออกแบบอาคารจาก D Lee, Gavin Shen, Weiyuan Xu และ Xinhao Yuan ชนะเลิศการประกวดออกแบบตึกระฟ้าปี 2020 ของวารสารด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม eVolo มุ่งการก่อสร้างที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ระบาดได้ทันท่วงที


การออกแบบความรวดเร็วในการก่อสร้าง

ในปีนี้อุบัติการณ์ที่คาดเดาและคลี่คลายได้ยากถูกนำมาใช้เป็นโจทย์ในการประกวดออกแบบตึกระฟ้า และจากความท้าทายของงานสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างที่ต้องตอบสนองและรองรับการใช้งานที่หลากหลายอย่างทันท่วงที จึงนำมาสู่การร่วมมือและแข่งขันของสถาปนิก เพื่อให้ได้งานออกแบบที่มีความเป็นไปได้ที่จะถูกนำไปต่อยอดเพื่อใช้งานจริง


ผลงานนี้มีชื่อว่า ’Epidemic Babel’ ( http://www.evolo.us/epidemic-babel-healthcare-emergency-skyscraper/ ) ประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กที่สามารถเชื่อมต่อกับ ‘กล่อง’ ซึ่งเป็นห้องส่วนต่างๆ ของอาคารได้หลากหลายและรวดเร็ว จุดเด่นที่ทำให้ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลมาจาก 2 ส่วนใหญ่ๆ 1) สามารถก่อสร้างได้ไว และ 2) ใช้กลไกที่ไม่ซับซ้อน จนทำให้สามารถใช้ทีมงานก่อสร้างใดๆ ก็ได้ ไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และส่วนประกอบต่างๆ ก็สามารถสร้างแยกกันได้แล้วค่อยนำมาประกอบกันอย่างรวดเร็ว ความไวนี้ถูกคำนวณไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการก่อสร้างโรงพยาบาลอื่นๆ ของจีนในช่วงการระบาดของ Covid-19 และยังมีต้นทุนที่ต่ำกว่าอย่างมาก


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page