DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

นั่งและตายไปกับ 'เก้าอี้โลงศพ'

โดดเดี่ยวและตายไปคนเดียว.. แม้จะเหมือนว่าน่าเศร้า แต่คือโอกาสในการได้ฝึกเตรียมพร้อมสำหรับวันสุดท้ายของชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เมื่อผู้คนใช้ชีวิตตัวคนเดียวกันมากขึ้น มีลูกกันน้อยลง และการแต่งงานไม่ใช่ความสำเร็จสูงสุดของชีวิตอีกต่อไป ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของคนในยุคใหม่จึงเปลี่ยนไป ส่งผลถึงวิธีการที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมสำหรับช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต


นักออกแบบชาวจีน Yeyang Liao ครุ่นคิดถึงความเปลี่ยนแปลงนี้และมองเห็นวัฒนธรรมเก่าแก่บางอย่างที่กำลังจะสูญหายไป นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่าง 'คน' กับ 'ความตาย' ซึ่งถูกแสดงออกผ่านทางสัญลักษณ์ซึ่งมีฟังก์ชั่นเฉพาะ คือ 'โลงศพ'


การออกแบบที่ช่วยรักษาวัฒนธรรมเดิม

ความเชื่อเกี่ยวกับโลงศพของชาวจีนในอดีตนั้นค่อนข้างแตกต่างจากคนในยุคปัจจุบัน โดยในอดีตการวางโลงศพไว้ในบ้านเป็นสัญลักษณ์ของการเตรียมพร้อมและการมีสติพิจารณาความตายในทุกขณะ และยังเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อว่าโลงศพในบ้านจะช่วยให้เจ้าของมีอายุที่ยืนยาว (คงคล้ายกับความเชื่อเรื่องการต่ออายุด้วยการทำบุญโลงศพหรือการนอนโลงศพเพื่อสะเดาะเคราะห์ในสังคมไทย)


แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ความเชื่อดังกล่าวกลับถูกปฏิเสธ ความตายและโลงศพถูกผลักให้ไกลจากชีวิตประจำวัน Liao จึงนำความเชื่อและวัฒนธรรมนี้กลับมาในสังคมสมัยใหม่ด้วยการพัฒนาเก้าอี้ที่สามารถใช้งานเป็นโลงศพได้เมื่อเจ้าของได้ตายไป โดยหวังว่าผลงานชิ้นนี้จะช่วยกระตุกความสนใจให้คนกลับมารับรู้การมีอยู่ของความตายที่อาจใกล้อยู่แค่ปลายจมูก ในขณะเดียวกันก็ยังรักษาความเชื่อในวัฒนธรรมเดิมของจีนไว้ไม่ให้สูญหายไป

พบ Liao ที่ https://uk.linkedin.com/in/yeyangliao


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.