top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

คอนแทคเลนส์ฝังหน้าจอ

นี่อาจเป็นการปฏิวัติสมาร์ทโฟนและโลกของความจริงเสมือนคอนแทคเลนส์ชนิดนี้กำลังถูกพัฒนาโดย Mojo โดยใช้วิธีย่อขนาดหน้าจอความละเอียดสูงลงในพื้นที่ขนาดเล็กเพียงปลายนิ้ว เทคโนโลยีนี้ถูกจับตามองว่าจะกลายเป็นคลื่นลูกถัดไปที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของทุกคน


การออกแบบสังคมไร้อุปกรณ์

หลังการเกิดขึ้นของสมาร์ทโฟนวิถีชีวิตของคนบนโลกก็เปลี่ยนแปลงไป แต่เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้มาถึงทางตัน และการใช้อุปกรณ์ความจริงเสมือน (VR และ AR) ก็ติดปัญหาที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ขนาดใหญ่ไว้ครอบศีรษะ จึงเปิดโอกาสให้เทคโนโลยีชนิดใหม่ได้ก่อกำเนิดขึ้น ครั้งนี้เป็นการทำงานของ Mojo Vision ( https://www.mojo.vision ) ซึ่งกำลังพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (microelectronics) เพื่อย่ออุปกรณ์เข้าไปอยู่ในพื้นที่เล็กๆ อย่างคอนแทคเลนส์ (contact lens)


จุดเปลี่ยนสำคัญครั้งนี้คือการนำเอาหน้าจอที่แสดงภาพได้ละเอียด 14,000 พิกเซลต่อตารางนิ้วมาบรรจุไว้ในคอนแทคเลนส์ และตั้งเป้าหมายให้สามารถแสดงผลได้อย่างแม่นยำ เช่น บอกเส้นทางในการเดินทาง แสดงข้อความ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ สถานที่ บุคคล และวัตถุต่างๆ แบบทันทีทันใด (real-time) แต่เพื่อให้การทำงานครั้งนี้มีส่วนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมก่อน Mojo จึงร่วมมือกับ The Vista Center for the Blind and Visually Impaired ในการพัฒนาคอนแทคเลนส์ที่ช่วยปรับแสงสว่างและสีสันของภาพโดยใช้วิธีการซ้อนทับภาพบนจอลงบนสิ่งแวดล้อมจริง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

bottom of page