top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ข้อความสำคัญในคำขวัญวันแม่ 2563

ถอดรหัสการออกแบบคำขวัญวันของไทยภายใต้การเรียงร้อยประโยคอย่างเป็นระเบียบ มีอะไรที่แฝงมาในแต่ละคำและแต่ละวลี เป้าหมายของการสร้างคำขวัญนั้นอาจไม่ใช่แค่เพียงเพื่อจรรโลงใจ แต่คือการบ่มเพาะค่านิยมบางอย่างให้แก่ผู้รับสาร

การออกแบบค่านิยม

ข้อความในคำขวัญมักสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่เกิดคำขวัญนั้น ตัวอย่างเช่นในปี 2557 เมื่อเกิดรัฐประหาร คำขวัญวันแม่ก็ได้สื่อสารถึงการรู้จักหน้าที่ของตนเองและช่วยกันลดแรงกดดันที่จะทำให้เกิดความเสียหาย หลังจากนั้นในช่วงปี 2558-2562 ก็ได้มีกระแสที่ค่อนข้างสอดคล้องไปในทางเดียวกันคือการส่งเสริมเรื่อง “ความสามัคคี”


ในปี 2563 คำขวัญวันแม่แห่งชาติมีสาระสำคัญที่ต่างออกไปเล็กน้อย แม้จะมีการใช้คำเพื่อสื่อสารถึงอารมณ์ที่เปราะบางซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของคำขวัญวันแม่แห่งชาติที่เคยใช้มาทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำว่า “รัก” และการบ่งบอกถึงความเหนื่อยยากทั้งทางใจและกายของแม่โดยเปรียบเปรยผ่านการปลูกต้นไม้ “รดความรัก” และ “พรวนความดี” ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งคุณสมบัติของแม่ผู้ทำหน้าที่ชี้แนะและสั่งสอนลูกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการตีความความเป็นแม่ในแบบไทยและเอเชีย โดยในปีนี้ได้ชี้ชัดเจนว่าแม่สอนให้ลูกมี “คุณธรรมให้รักษา” และเชื่อมโยงมาถึงการ “แทนคุณค่าของแผ่นดิน” ซึ่งในปีนี้ได้ถูกทำให้เป็นหมุดหมายสำคัญของการเติบโตเป็น “ผู้ใหญ่” ของลูก การตีความ “แผ่นดิน” ในสังคมไทยมักให้ความหมายว่าเป็นประเทศไทยซึ่งสวนทางกับแนวคิดสากลที่ได้ขยายไปสู่การไร้พรมแดนหรือการเป็นพลเมืองโลก (global citizenship) ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตีความของผู้รับรู้ในพื้นที่นั้นๆ


:: คำขวัญวันแม่ในปีอื่นๆ ::


2557 : “รักเรียนรู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคีคือ ลูกที่ดีของแม่”


2558 : “ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล”


2559 : “สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง”


2560 : “สอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหา จนเติบใหญ่ แข็งแกร่ง เพื่อเป็นกำลังไทย ให้แข็งแรง”


2561 : “เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”


2562 : “เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ”


2563 : “รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page