top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ฝังแคปซูลปล่อยยาอัตโนมัติ

เส้นแบ่งระหว่างความเป็นและตายอาจสั้นเพียงไม่กี่วินาที เพราะโรคบางอย่างเมื่อกำเริบฉับพลันจะต้องการตัวยาอย่างเร่งด่วนการออกแบบครั้งนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาวิธีการให้ยา (drug delivery) ร่วมกับ 'การออกแบบตัวยา (Drug Design)' สาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้หลักการออกแบบและความรู้ทางชีววิทยา/เคมี เพื่อค้นหาวิธีช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น เป็น 'การออกแบบ' ที่ไม่ได้อาศัยแต่ความเป็นคน 'หัวศิลป์' อย่างที่เข้าใจกัน


นอกจากความรู้ทางชีววิทยา การออกแบบตัวยายังต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีและกลไกทางกายภาพซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของยาในร่างกาย โดยการออกแบบในครั้งนี้เป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ซึงพบว่ามีผู้เสียชีวิตเนื่องจากการเสพยาเกินขนาดและได้รับยาแก้ไม่ทันเวลา


การออกแบบให้ยาแก้ผลของยาด้วยกันเอง

แนวคิดในการขนส่งตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วนี้มาจากการคิดค้นของนักวิจัยใน Purdue University (https://purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q3/device-could-automatically-deliver-drug-to-reverse-opioid-overdose.html) โดยใช้วิธีฝังแคปซูลชนิดพิเศษซึ่งได้บรรจุตัวยาลงไปแล้วไว้ใต้ผิวหนัง โดยแคปซูลนี้จะเข้าไปรออยู่ในร่างกายตั้งแต่ต้น และรอเวลาเมื่อร่างกายเกิดภาวะการกำเริบหรือมีอาการผิดปกติ แคปซูลนี้ก็จะเริ่มใช้กลไกการเปิด-ปิดและการปล่อยตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดได้ทันที


ในเบื้องต้นแคปซูลชนิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อดูแลผู้เสพยาเสพติดเพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการเสพยาเกินขนาด แต่ในอนาคตนักวิจัยก็คาดหวังว่าแคปซูลชนิดนี้จะช่วยดูแลผู้ป่วยโรคอื่นๆ ได้มากขึ้น เช่น ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับการแพ้ ซึ่งต้องการยาที่จะช่วยลดอาการแพ้อย่างเร่งด่วนในทันทีที่เกิดอาการ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Yorumlar


bottom of page