DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ให้ไม้หดตัวเองเป็นอาคาร

การหดตัวของไม้ที่ใช้สร้างอาคารอาจเป็นฝันร้ายของสถาปนิก แต่ไม่ใช่สำหรับทีมนักออกแบบหอคอยแห่งนี้


หอคอย Urbach Tower ในประเทศเยอรมนีความสูง 46 ฟุตนี้มีรูปทรงแปลกตาและโดดเด่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยใช้เทคนิคพิเศษที่ทำให้แผ่นไม้ประกอบร่างกันขึ้นจนสมบูรณ์ได้เองหลังทีมงานเพียงวางแผ่นไม้ไว้คร่าวๆ ในเบื้องต้นการก่อสร้างครั้งนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีและการพัฒนากระบวนการจาก University of Stuttgart ถึง 2 สถาบัน ได้แก่ ICD และ ITKE โดยกระบวนการที่คิดค้นใหม่นี้ช่วยให้ผู้ก่อสร้างสามารถดัดแผ่นไม้ให้โค้งงอได้โดยประหยัดพลังงานมากกว่ากระบวนการทั่วไป


การออกแบบที่ท้าทายความเชื่อเดิม

การสร้างอาคารโดยใช้ไม้ปกติแล้วจะต้องทำให้ไม้มีระดับ 'ความชื้น-แห้ง' ที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง เพื่อรักษาระดับความคงตัวของไม้ไม่ให้โค้งงออีกหลังจากนำไปประกอบกันเป็นอาคาร แต่กระบวนการก่อสร้างที่คิดค้นใหม่นี้ผ่านการคำนวณและออกแบบวิธีการตัดและประกอบไม้โดย 'คิดเผื่อ' ให้ไม้หดตัวเองได้ต่อหลังนำไปประกอบกัน


กระบวนการกระตุ้นให้แผ่นไม้หดตัวตามความต้องการนี้อาศัยการจัดการกับความชื้นที่นักวิจัยและนักออกแบบจะต้องคำนวณอย่างดี การวางแผนที่เข้มงวดและการทดลองสร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ล่วงหน้านี้แม้จะต้องอาศัยการทำงานที่แม่นยำแต่ก็ช่วยลดภาระในการต้องบิดหรือดัดไม้เองตั้งแต่ต้น และทำให้การประกอบร่างอาคารทำได้อย่างสะดวกมากขึ้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.