top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

กาแฟที่ไม่ใช่กาแฟ แต่คือวัชพืช

กลิ่นและรสเหมือนกาแฟ แต่คือวัชพืชที่จะช่วยฟื้นฟูอังกฤษแต่ละวันในประเทศอังกฤษมีการดื่มกาแฟมากถึง 95 ล้านถ้วย ในขณะที่เมล็ดกาแฟส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากทวีปอเมริกา อุตสาหกรรมกาแฟในอังกฤษยังพบการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง การทำให้แหล่งน้ำปนเปื้อน การทำไร่ถางป่า และส่งผลเสียต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ


การออกแบบการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น

กลุ่ม ‘Make Weeds Great Again’ (https://www.daisynewdick.com) ศึกษาวัชพืชท้องถิ่นของอังกฤษ คือ แดนดิไลออน (dandilion) ซึ่งเป็นพืชที่สร้างความรำคาญให้กับคนส่วนใหญ่ เพราะเมล็ดพืชแดนดิไลออนมีขนสีขาวที่นำพาเมล็ดให้ปลิวกระจายตัวไปทั่วและมักติดตามเสื้อผ้า แต่ด้วยการพัฒนากระบวนการใหม่ทำให้ในอนาคตพืชชนิดนี้อาจกลายมาเป็นพืชที่กินส่วนแบ่งในตลาดกาแฟของอังกฤษ


ทีมงานพบว่าบนผิวของรากต้นแดนดิไลออนมีสารที่ชื่อว่า ‘อินูลิน (inulin)’ ซึ่งไม่เพียงแค่มีโครงสร้างที่คล้ายกับสารที่ให้กลิ่นในกาแฟ แต่เมื่อนำมาคั่วแล้วยังให้ความขมและกลิ่นแบบเดียวกันกับกาแฟด้วย กระบวนการผลิตและชงรากต้นแดนดิไลออนนั้นค่อนข้างคล้ายกับกระบวนการปกติที่ใช้ทำกับเมล็ดกาแฟ แต่สิ่งที่เป็นข้อดีกว่ามากคือการลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และยังทำให้พืชท้องถิ่นซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นส่วนเกินของทุกคน กลายมาเป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ทางทีมงานยังได้เตรียมพัฒนากระบวนการเพื่อใช้พืชอื่นๆ ที่ใกล้เคียงอย่างชิโครี (chicory) และโกโบ (burdock) เพื่อนำมาใช้ผลิตกาแฟด้วยเช่นกัน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page