top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

Bee Brick ก้อนอิฐบ้านผึ้ง กฎหมายอังกฤษบังคับให้ใช้กับอาคาร

กฎหมายของหลายเมืองในอังกฤษเริ่มบังคับให้อาคารต่างๆ ต้องมีการใช้งานอิฐชนิดพิเศษที่เรียกว่า “Bee Brick” ซึ่งมีรูเพื่อให้ผึ้งได้เข้าไปอยู่อาศัยและคืนสมดุลของระบบนิเวศให้แก่สิ่งแวดล้อม กฎหมายนี้ถูกเริ่มใช้ในเมือง Brighton, Cornwall, และ Dorsetโดยปกติแล้วผึ้งชนิด Solitary bees จะแทรกตัวทำรังตามซอกหลืบของอาคารหรือในช่องโหว่ของอิฐเก่า แต่ด้วยการพัฒนาระบบการผลิตก้อนอิฐและพื้นผิวอาคารในปัจจุบันทำให้ผนังอาคารนั้นมีความราบเรียบและ ‘สมบูรณ์แบบ’ มากเกินกว่าที่สิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆ เหล่านี้จะสามารถเข้าไปทำรังได้ เป็นการทำลายพื้นที่อยู่อาศัยของผึ้งซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชตามธรรมชาติ


ผึ้งเหล่านี้แม้จะไม่ได้ผลิตน้ำผึ้งแต่ก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศมาก โดยในอังกฤษผึ้งชนิด Solitary bees มีจำนวนสายพันธุ์มากถึง 250 ชนิด จากจำนวนผึ้งทั้งหมด 270 สายพันธุ์ ผึ้งชนิดนี้มีรัศมีในการช่วยผสมพันธุ์ให้แก่พืชได้ภายใน 100 เมตร นั่นหมายถึงทุกๆ ระยะห่างประมาณ 100 เมตรควรมี ‘บ้าน’ ที่พร้อมจะให้ผึ้งเข้าอยู่อาศัย และเป็นที่มาของการออกกฎหมายนี้ขึ้นในอังกฤษ


การออกกฎหมายนี้เป็นการสร้างบ้านของมนุษย์ให้ควบคู่ไปกับบ้านของผึ้ง ในขณะเดียวกันก็ต้องบังคับให้มีการปลูกพืชที่หลากหลายในพื้นที่เมืองเพื่อให้บ้านของผึ้งนั้นสามารถถูกใช้งานได้อย่างจริงจัง หากใครอยู่ในอังกฤษจะพบว่ามีการกระจายพื้นที่สีเขียวและมีการปลูกไม้ดอกกระจัดกระจายโดยทั่วไป รวมถึงการควบคุมมลพิษต่างๆ ทั้งควันพิษ เสียง แสง และความแออัดSolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page