top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

โรงเรียนไม้ทั้งหลังเพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ

ReVærk Architecture เดนมาร์กออกแบบอาคารโรงเรียนโดยสร้างขึ้นจากไม้ทั้งหมด จัดช่องเปิดบนพื้นผิวอาคารให้สามารถมองเห็นธรรมชาติโดยรอบได้ โดยคำนึงถึงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายพันธุ์ และมุ่งให้เกิดการศึกษาธรรมชาติมากขึ้นHouse of Nature เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่การเรียนรู้ใน Silkeborg Højskole ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีที่ตั้งติดลำธารขนาดเล็ก ทะเลสาป และป่าไม้ เป็นโรงเรียนมัธยมที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในเดนมาร์กที่ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชาติพันธุ์และคนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ แม้จะมาจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน


การเรียนรู้ในอาคารแห่งนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เข้าใกล้กับธรรมชาติมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย และตัวอาคารนี้ก็ยังเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับการก่อสร้างที่เคารพพื้นที่ด้วยเช่นกัน โดยอาคารก่อสร้างขึ้นจากไม้แทบทุกชิ้นส่วนตั้งแต่พื้นจรดหลังคา


หน้าต่างของอาคารถูกขยายพื้นที่ให้ยาวจรดพื้นเพื่อให้นักเรียนรู้สึกเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกที่มองเห็นต้นไม้และธรรมชาติได้อย่างสบาย ทำให้พื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคารถูกกลืนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ในขณะเดียวกันการเพิ่มช่องเปิดบนพื้นผิวยังช่วยให้แสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในห้องเรียนได้ เป็นการเพิ่มบรรยากาศของธรรมชาติที่แทรกตัวเข้ามาในพื้นที่การเรียนการสอน


อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โคมไฟ และสวิทช์ทั้งหมดถูกเลือกให้เป็นสีดำสนิทเพื่อให้ตัดกันกับสีของไม้ซึ่งถูกเลือกให้เป็นสีอ่อน โดยสีดำที่แตกต่างชัดเจนนี้ช่วยขับเน้นเพื่อความปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึก ‘ดิบ’ มากขึ้น สีดำนี้ยังถูกใช้ไปกับบันไดเวียนโลหะน้ำหนักเบาซึ่งเชื่อมต่อชั้นล่างไปสู่ช่องเปิดในชั้นบน


โครงสร้างของอาคารทั้งหมดของโรงเรียนนี้ถูกตั้งอยู่บนฐานด้วยระบบสกรู ทำให้สามารถถอดประกอบได้และจะทิ้งร่องรอยน้อยที่สุดไว้บนพื้นที่มันเคยตั้งอยู่ เพื่อแสดงถึงความเคารพในพื้นที่เดิมและหลีกเลี่ยงการขัดขวางการฟื้นฟูตนเองของพื้นที่ทางธรรมชาติหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารในอนาคต


ชมอาคาร House of Nature: https://revaerk.dk/friluftshuset/


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page