top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ใช้สาหร่ายแทนพลาสติกปิโตรเลียม เบาและทนจนผลิตสกีได้

เทคโนโลยีชีวภาพถูกนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย สกัดเอาน้ำมัน และกลายเป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุแทนพลาสติกจากปิโตรเลียม


การออกแบบกระบวนการผลิตที่สะอาด

กระแสการผลิตวัสดุจากสาหร่ายเริ่มชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมขึ้น ว่าจะสามารถทดแทนพลาสติกจากน้ำมันปิโตรเลียม ถือเป็นกระบวนการที่สะอาดมากกว่า เพราะการผลิตน้ำมันจากสาหร่ายนั้นปลดปล่อยมลพิษน้อย และสาหร่ายยังสามารถช่วยฟอกอากาศเสียให้เป็นอากาศที่บริสุทธิ์ได้เช่นเดียวกับต้นไม้ด้วย

แผ่นสกีที่ใช้วัสดุจากสาหร่ายนี้ผลิตโดย WNDR Alpine ( https://wndr-alpine.com ) ผ่านการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก (micro algae) และนำมาสร้างเป็นโพลียูรีเทน เมื่อนำมาประกบเข้ากับแผ่นไม้ (aspen) ก็ยิ่งมีความยืดหยุ่นและทนทานมากขึ้น วัสดุจากสาหร่ายยังสามารถแทรกตัวเพื่อยึดเกาะกับเนื้อไม้ได้ ข่วยเพิ่มความแข็งแรงได้มากกว่าการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียม ในแผ่นกลางของสกียังแทรกด้วยโฟมจากสาหร่าย ซึ่งทำให้สกีมีน้ำหนักรวมน้อยกว่าสกีทั่วไปถึง 15% นับว่าเป็นอีกครั้งที่สาหร่ายได้ผ่านบททดสอบการใช้งานที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงทนทานและประโยชน์ที่หลากหลายมากกว่าการเป็นอาหารของมนุษย์


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

bottom of page