top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

บรรจุภัณฑ์ถอดประกอบใหม่ได้

บรรจุภัณฑ์หมุนเวียนใช้ใหม่ได้ และลดการใช้อุปกรณ์กันกระแทกการออกแบบนี้เป็นแนวคิดที่ริเริ่มโดย Kenji Abe ประเทศญี่ปุ่น ผ่านเข้ารอบ 6 คนสุดท้ายในการประกวด Lexus Design Award 2021 ( https://discoverlexus.com/ ) มีชื่อผลงานว่า ‘CY-BO’


Abe เสนอการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ระบบโมดูลาร์ (Modular) ซึ่งเป็นวิธีการผลิตสิ่งของจากหน่วยย่อยขนาดเล็กที่หน้าตาเหมือนๆ กัน โดยคำนึงถึงความสามารถที่จะนำมาประกอบกันขึ้นเป็นรูปทรงที่ต้องการได้หลากหลาย คล้ายกับการสร้างบล็อคอิฐเพื่อนำมาประกอบกันเป็นบ้านได้หลากหลายรูปแบบ


ชิ้นงานการออกแบบนี้ของ Abe มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นแผ่นโฟม 6 เหลี่ยมที่สามารถบิดงอและเชื่อมต่อกันได้ไม่รู้จบ ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้บรรจุภัณฑ์สามารถคราฟท์ขึ้นตามรูปร่างของสินค้าภายใน และความนุ่มของวัสดุยังช่วยรองรับแรงกระแทกได้โดยไม่ต้องมีวัสดุกันกระแทกอื่นเข้ามาเสริม


แม้บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้จะยังต้องได้รับการพัฒนาอีกพอสมควร แต่การเสนอแนวคิดโมดูลาร์มาใช้กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจ เพราะหากทำได้จริงก็จะลดภาระในการใช้บรรจุภัณฑ์หลายชั้นและหลายวัสดุซึ่งยากต่อการกำจัด เป็นหนึ่งแนวคิดที่สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ด้วยเช่นกัน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

bottom of page