DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

กระเป๋าใยกล้วย

เส้นใยที่ยั่งยืน และแนวคิดทางธุรกิจที่ไม่ผูกขาดอยู่กับตัวเองประเทศในแถบร้อนชื้นอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างคุ้นเคยกับการใช้ประโยชน์จากต้นกล้วย และนี่คือเส้นใยผ้าที่ทำจากกล้วยครั้งแรกของโลก ที่มุ่งสร้างความยั่งยืนตั้งแต่ตัววัสดุไปจนถึงแนวคิดในการทำธุรกิจที่ไม่ผูกขาดความรู้อยู่กับผู้ค้นพบ


การออกแบบการกระจายความยั่งยืน

QWSTION ( https://www.qwstion.com/ ) ใช้เวลากว่า 3 ปีในการพัฒนา ’Bananatex’ ผืนผ้าจากใยกล้วย หลังทำงานกับเส้นใยฝ้ายมาอย่างยาวนาน ทีมงานพบว่าใยกล้วยมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าใยฝ้ายเสียอีก เพราะกล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่าย โตไว ไม่ต้องใช้สารเคมี จึงมีความออร์แกนิคโดยธรรมชาติ และทำให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำมากจนไม่ต้องเบียดเบียนค่าแรงของคนงาน สร้างความยั่งยืนได้ทั้งในแง่การผลิตวัตถุดิบและการจ้างงาน


การพัฒนานี้เป็นการทำงานของบริษัทจากฟิลิปปินส์ ซึ่งมุ่งให้เกิดการนำความรู้เกี่ยวกับใยกล้วยไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง แม้ผลิตภัณฑ์หลักในปัจจุบันจะเป็นกระเป๋าจากใยกล้วย แต่ความตั้งใจที่จะทำให้ใยกล้วยถูกนำไปใช้อย่างหลากหลายก็สะท้อนออกมาด้วยการไม่หวงแหนความรู้เกี่ยวกับการผลิตผ้าใยกล้วยเอาไว้กับตัวเอง โดยผู้พัฒนาได้แสดงความจำนงในการเปิดเผยความรู้เกี่ยวกับวัสดุนี้แบบ open-source ( https://www.bananatex.info/ ) เพื่อให้บริษัทอื่นๆ สามารถผลิตและพัฒนาผ้าใยกล้วยได้เองและนำไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ จนทำให้ Bananatex ได้รับรางวัล Design Prize Switzerland 2019 ไปอย่างสมเกียรติ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.