DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

แผ่นกันกระแทกที่ไม่ใช่พลาสติก

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กระดาษเข้ามาช่วยป้องกันการเกิดขยะพลาสติกการคิดค้นที่พยายามเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ขยะพลาสติกให้ไม่เลวร้ายไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการขนส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ จัดการกับเส้นทางเดินของอุปกรณ์ด้วยการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้


การออกแบบจุดจบของวัสดุ

การพัฒนาครั้งนี้เป็นของ EcoEnclose (https://www.ecoenclose.com) ซึ่งมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับการบรรจุหีบห่อและขนส่งสิ่งของทั้งระบบ หลังวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของวัสดุชนิดต่างๆ แล้วมาจบลงที่การใช้กระดาษ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านของการย่อยสลายตัวเองได้ ไม่มีส่วนผสมที่เป็นน้ำมันปิโตรเลียม และสามารถนำมารีไซเคิลได้


หนึ่งในอุปกรณ์ที่มักถูกใช้ประกอบในการขนส่งคือแผ่นกันกระแทก (bubble wrap) ซึ่งในอดีตจะใช้เป็นแผ่นพลาสติกที่มีกระเปาะอากาศเพื่อลดแรงกดทับ แต่ด้วยความบางของพลาสติกทให้ำอุปกรณ์ประเภทนี้เข้าสู่กระบวนการย่อยสลายได้ยาก และเมื่อหลุดรอดออกไปก็กลายเป็นขยะที่ทับถมในโลกต่อไม่รู้จบ ตัวอย่างของการตัดวงจรขยะพลาสติกในกรณีนี้คือการคิดค้น ‘GreenWrap’ ซึ่งเป็นกระดาษกันกระแทกที่ถูกออกแบบโครงสร้างมาให้ใช้งานได้ง่าย จัดเก็บได้ในพื้นที่จำกัด และช่วยลดขยะพลาสติก ที่สำคัญคือเมื่อห่อแล้วภาพลักษณ์ของสินค้าก็แตกต่างจากการใช้แผ่นกันกระแทกแบบพลาสติกอย่างสิ้นเชิง กระดาษกันกระแทกนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใช้การออกแบบในการพัฒนาโครงสร้างใหม่ของการใช้วัสดุ เพิ่มคุณค่าให้ตัวสินค้า และสร้างความแตกต่างให้แก่ผู้ผลิตได้อย่างน่าสนใจ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.