top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

'ระบบ' โซฟาที่ลดการซื้อโซฟา

การผลิตและการใช้เฟอร์นิเจอร์อย่างเป็นระบบด้วยการออกแบบเชิงหมุนเวียน (circular design)โซฟานี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ ‘ผลิตภัณฑ์’ แต่ถูกออกแบบมาให้เป็น ‘ระบบ’ ที่การผลิต การใช้งาน และการบำรุงรักษา กลายเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงถึงกันตั้งแต่ต้นจนจบ และยังลดการซื้อโซฟาใหม่ให้แก่ผู้ใช้งานด้วย


แนวคิดนี้สวนทางกับระบบวัตถุนิยมเดิมที่เน้นให้ผู้บริโภคต้องซื้อของใหม่บ่อยๆ และการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรืออัพเกรดผลิตภัณฑ์จะต้องทำแบบยกชุด ตัวอย่างของระบบเดิมนี้ คือ ‘สมาร์ทโฟน’ ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือยี่ห้ออื่น เมื่อมีการออกรุ่นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้บริโภคก็จะทำได้เพียงทิ้งเครื่องเดิมและซื้อเครื่องใหม่ยกชุดเท่านั้น


นักออกแบบ Stefan Diez ตัดวงจรนี้ในการผลิตโซฟาโดยออกแบบโซฟาให้มีโครงสร้างที่เรียบง่ายเพียงพอที่จะนำมาประกอบกันเป็นรูปร่างที่แตกต่างกันตามจินตนาการของผู้ใช้งานได้ องค์ประกอบของโซฟาที่ Diez ออกแบบมานี้มีเพียง 4 โครงสร้างใหญ่ๆ ที่สามารถถอดประกอบได้ ได้แก่ ส่วนรองรับการนั่ง พนักแขนสองข้าง และพนักหลัง


ระบบโซฟานี้เป็นการออกแบบที่ Diez ทำให้กับแบรนด์ Magis ( https://www.magisdesign.com ) โดยใช้ชื่อว่า ‘Costume’ ความเรียบง่ายของโซฟานี้ยังทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยนเฉพาะโครงสร้างที่ต้องการได้เมื่อเกิดการชำรุด จึงลดภาระที่จะต้องซื้อสินค้าใหม่ทั้งชิ้นไปอีกนาน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page