DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

ใช้หนอนช่วยรีไซเคิลเสื้อผ้า

ชอบกินผ้ามากนัก ก็จับมาให้ช่วยรีไซเคิลผ้าเสียเลยธรรมชาติมีกลไกในการจัดการกับวัสดุของตัวเอง ด้วยความเข้าใจนี้นักศึกษาจาก Central Saint Martins จึงพัฒนากระบวนการใช้หนอนในธรรมชาติมาช่วยทำให้การรีไซเคิลเสื้อผ้าทำได้ง่ายขึ้น เป็นการดึงเอาศักยภาพของธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ และลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย


การออกแบบการใช้พลังธรรมชาติ

Chiara Tommencioni Pisapia (https://www.instagram.com/chiaratompi/) นักศึกษาจากลอนดอน ทำโปรเจคจบของตัวเองด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หนอนกินผ้า (clothes moth) มาช่วยในการแยกเส้นใยก่อนนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพราะในเสื้อผ้าทั่วไปเรามักพบเส้นใยหลายชนิดถูกนำมาถักทอร่วมกัน แม้การผสมเส้นใยหลายๆ ชนิดช่วยทำให้ได้เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ แต่การทำเช่นนั้นก็กลายเป็นภาระในการกำจัด เพราะจะทำให้การคัดแยกเพื่อรีไซเคิลทำได้ยากมาก จนเสื้อผ้ามากกว่า 99% ต้องถูกทิ้งโดยไม่สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อใช้วัสดุใหม่ได้


หนอนกินผ้าเป็นศัตรูตัวฉกาจของคนรักผ้า เพราะหนอนชนิดนี้จะกัดกินเส้นใยธรรมชาติจนทำให้เสื้อผ้าขาดเป็นรู ด้วยการสังเกตนี้ทำให้ Pisapia ศึกษาการใช้หนอนกินผ้าเพื่อกำจัดเส้นใยธรรมชาติในเสื้อผ้า เมื่อลองนำมาใช้จริงพบว่าช่วยให้สามารถแยกเส้นใยสังเคราะห์ออกสู่กระบวนการรีไซเคิลได้จริงโดยไม่ต้องใช้สารเคมี แต่การใช้หนอนกินผ้าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและนำมาใช้ได้ยากในเชิงอุตสาหกรรม การศึกษานี้จึงนำมาสู่แนวคิดในการต่อยอด โดยในลำดับถัดไปนักวิจัยจะศึกษาการสกัดเอนไซม์จากหนอนกินผ้าเพื่อนำมาใช้ย่อยผ้าโดยตรง หรืออาจใช้วิธีตัดต่อยีนจากหนอนกินผ้าเพื่อพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียเพื่อการย่อยเส้นใยผ้า ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทั้งหมดมาจากธรรมชาติและไม่ต้องใช้สารเคมีสังเคราะห์มากเกินไป


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.