DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

คู่มือ UN พัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน

ทิศทางการพัฒนาองค์กรถูกย่อยให้เข้าใจง่าย ด้วยสัญลักษณ์และสื่อที่วันนี้อยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้องค์การสหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2030 โลกของเราจะต้องเข้าสู่การพัฒนาอย่างยืนได้อย่างเต็มรูปแบบ (The 2030 Agenda for Sustainable Development) และในวันนี้ความมุ่งมั่นตั้งใจดังกล่าวก็ได้ถูกแปลงให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยคู่มือที่พัฒนาโดย 'The New Devision'


ตั้งแต่ปี 2015 UN ได้เผยแพร่หลักการดังกล่าวให้บริษัทและองค์กรต่างๆ ทั่วโลกสามารถนำไปใช้พัฒนาหน่วยงานของตนเองได้อย่างเสรี โดยพัฒนาเป้าหมายความยั่งยืนเพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นทั้งหมด 17 เป้าหมาย ซึ่งมีชื่อเรียกย่อว่า SDGs (Sustainable Development Goals)


การออกแบบเพื่อการลงมือทำของทุกคน

ทุกวันนี้การทำงานของหน่วยงานด้านความยั่งยืนของ UN กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกนำไปใช้จริงโดยหน่วยงานทั่วโลก และก็น่าชื่นใจที่หลายองค์กรทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนต่างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการในการดำเนินงานและกิจกรรมของตนเองเพื่อช่วยกันดูแลโลกให้น่าอยู่ขึ้น และไม่ลืมที่จะส่งต่อบอกเล่าความเปลี่ยนแปลงของตนเองโดยอ้างอิงถึง SDGs


นับเป็นความสำเร็จของ UN ที่สามารถทำให้แนวคิดที่เป็นนามธรรมสามารถเข้าไปนั่งในใจของหน่วยงานทั่วโลกได้ ความสำเร็จดังกล่าวคงต้องให้เครดิตแก่กลไกเบื้องหลังที่ช่วยแปลงข้อมูลที่ยากและซับซ้อนให้กลายเป็นสัญลักษณ์และสื่อที่เข้าใจได้ง่าย ช่วยเชื่อมต่อเจตนารมณ์ที่ดีเข้าสู่การสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างกลมกลืนและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่ทำให้เห็นว่าการเชื่อมต่อหน่วยงานด้านนโยบายกับกลไกและคนทำงานด้านการออกแบบเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ความตั้งใจของหน่วยงานสามารถสื่อสารสู่สาธารณชนได้อย่างชัดเจนและส่งผลขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตามความตั้งใจได้

เรียนรู้และพบกับคู่มือ UN SDGs ที่ https://sustainabledevelopment.un.org/ และ https://store.thenewdivision.world/


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.